EDUSKUNNAN VASTAUS 196/2010 vp

EV 196/2010 vp - HE 202/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta (HE 202/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 20/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan henkilötietolain (523/1999) 2 §:n 4 momentti.

2 §

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010

​​​​