EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2014 vp

EV 20/2014 vp - HE 8/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta (HE 8/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 2/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään rintamasotilaseläkelakiin (119/1977) siitä lailla 169/2008 kumotun 19 §:n tilalle uusi 19 § seuraavasti:

19 §

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä antaa rintamalisän saajien nimet ja henkilötunnukset heidän kotikunnalleen sen selvittämiseksi, onko rintamalisän saajilla mahdollisuus saada rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) mukaista kuntoutusta.

Kansaneläkelaitoksen on annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot maksutta kunnalle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Kunta ei saa käyttää Kansaneläkelaitoksen luovuttamia tietoja muuhun kuin 1 momentissa mainittuun tarkoitukseen eikä kunta saa luovuttaa niitä edelleen.

_______________

Tämä laki tulee voimaan         päivänä         kuuta 20     .

Kansaneläkelaitoksen on annettava 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot kunnalle ensimmäisen kerran viimeistään yhden kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014

​​​​