EDUSKUNNAN VASTAUS 200/2009 vp

EV 200/2009 vp - HE 237/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 237/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 9/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vesienhoidon järjestämisestä 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1299/2004) 2 §:n 5 ja 6 kohta ja 3 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 7 kohta seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) pohjavesimuodostumalla yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä, joka sijaitsee huokoisessa ja läpäisevässä maa- tai kallioperämuodostumassa ja joka mahdollistaa merkittävän pohjaveden virtauksen tai merkittävän pohjavedenoton;

6) vesistöalueella aluetta, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven, joen tai suistoalueen kautta mereen; sekä

7) vesistöalueen osalla aluetta, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven tai joen kautta tiettyyn vesistön kohtaan.

3 §

Vesienhoitoalue

Vesienhoitoalue koostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Rannikkovesimuodostuma ja pohjavesimuodostuma kuuluvat siihen rajoittuvaan soveltuvimpaan vesienhoitoalueeseen. Valtakunnan rajan ylittävillä vesistöalueilla vesienhoitoalueeseen kuuluu Suomen alueella oleva vesistöalueen osa. Toisen valtion alueelle ulottuvista vesistöalueista muodostetaan kansainvälinen vesienhoitoalue siten kuin siitä erikseen säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2009