EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2004 vp

EV 205/2004 vp - HE 89/2004 vp

Hallituksen esitys laeiksi Pyhä-Luoston kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Pyhä-Luoston kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta (HE 89/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 19/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

Pyhä-Luoston kansallispuistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansallispuiston perustaminen

Keski-Lapin edustavimman tunturijakson sekä tähän liittyvien, luonnontilaisina ja erämaisina säilyneiden metsä- ja suoalueiden ja niillä esiintyvien eliölajien suojelemiseksi sekä retkeilyä, tutkimusta ja opetusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) mukainen Pyhä-Luoston kansallispuisto.

2 §

Sijainti ja rajat

Pyhä-Luoston kansallispuistoon kuuluu noin 14 200 hehtaaria valtion omistamia alueita, jotka sijaitsevat Sodankylän ja Pelkosenniemen kunnissa sekä Kemijärven kaupungissa. Kansallispuiston rajat on merkitty punaisella viivalla tämän lain liitteenä olevaan karttaan.

3 §

Rauhoitussäännökset

Pyhä-Luoston kansallispuistoon sovelletaan, mitä luonnonsuojelulain 13—15 §:ssä säädetään rauhoituksesta, lukuun ottamatta 14 §:n 1 momentin 8 kohtaa.

4 §

Metsästys

Pyhä-Luoston kansallispuistossa on niillä, joilla on kotipaikka metsästyslain (615/1993) 8 §:ssä tarkoitetussa kunnassa, oikeus luonnonsuojelulain rauhoitussäännösten estämättä metsästää kotikunnassaan puiston alueella metsästyslain mainitun lainkohdan perusteella. Metsästys ei kuitenkaan ole sallittua puiston reittien, palvelurakenteiden eikä Pyhätunturin ja Luoston matkailukeskusten läheisyydessä olevilla alueilla. Metsästykselle sallitut alueet on merkitty rasterilla tämän lain liitteenä olevassa kartassa.

5 §

Kaivos- ja matkailutoiminta

Pyhä-Luoston kansallispuistossa on luonnonsuojelulain rauhoitussäännösten estämättä sallittu ametistin ja muiden korukivien taloudellinen hyödyntäminen sekä tähän liittyvä pienimuotoinen matkailutoiminta   Luoston   Natura   2000   -alueen (F11301713) ulkopuolisella alueella. Edellä mainituille toiminnoille sallittu alue on merkitty rasterilla tämän lain liitteenä olevassa kartassa.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan     päivänä   kuuta 200 .

_______________

Laki

eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille 18 päivänä helmikuuta 1938 annetun lain (83/1938) 1 §:n 1 momentin B-kohta ja 9 §, sellaisena kuin näistä ensin mainittu lainkohta on laissa     /2004.

2 §

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004