EDUSKUNNAN VASTAUS 209/2004 vp

EV 209/2004 vp - HE 228/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta (HE 228/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 20/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä helmikuuta 2001 annetun vesihuoltolain (119/2001) 16 §:n otsikko, ja

lisätään 16 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

16 §

Tiedottamisvelvollisuus ja asiakirjojen julkisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tietojen saamiseen vesihuoltolaitoksen asiakirjoista, jotka sisältävät raaka- tai talousveden laatua ja määrää tai jäteveden käsittelyä ja johtamista koskevia ympäristötietoja, sekä velvollisuuteen edistää tällaisten ympäristötietojen saantia, sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

Vesihuoltolaitoksen päätöksestä, jolla on ratkaistu tiedonsaantia asiakirjasta koskeva asia, saa valittaa hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2004

​​​​