EDUSKUNNAN VASTAUS 212/2001 vp

EV 212/2001 vp - HE 207/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta (HE 207/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 16/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus reagoi viitekoroissa tapahtuviin muutoksiin nopeasti antamalla muutosten vahvistamisen jälkeen välittömästi valtion myyntihintasaamisten ja lainojen korkojen muuttamista koskevat hallituksen esitykset eduskunnalle.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettuun maaseutuelinkeinojen rahoituslakiin (329/1999) uusi 69 a § seuraavasti:

69 a §

Maatilalain mukaisten saamisten ja lainojen korot

Sen estämättä, mitä 69 §:n 2 momentissa säädetään ja poiketen maaseutuelinkeinolain 59 a §:n 4 momentin säännöksistä, korotetaan maatilalain (188/1977) nojalla syntyneen valtion myyntihintasaamisesta ja sanotun lain nojalla myönnetystä lainasta perittävä vuotuinen korko 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen sen suuruiseksi kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 1994, kuitenkin enintään 5,5 prosentiksi.

Korkoa ei kuitenkaan koroteta, jos:

1) saamisesta tai lainasta 31 päivänä joulukuuta 1994 perittävä korko oli enintään neljä prosenttia;

2) kysymyksessä on asuntokorkotuki-, asunto- tai asuntolisälaina taikka asuinympäristön parantamiseen myönnetty laina;

3) kysymyksessä on saaminen tai laina, jonka vuotuinen korko on alennettu yritysten saneerauksesta annetun lain tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisessa järjestelyssä taikka maaseutuelinkeinolain mukaisessa vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 6 tai 11 luvun mukaisessa järjestelyssä.

Jos 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu järjestely on tehty määräajaksi, järjestelyssä alennettu vuotuinen korko nousee määräajan päätyttyä sen suuruiseksi, kuin se tämän lain mukaisesti korotettuna olisi 1 päivänä tammikuuta 2002 tai, jos korotus ei sitä koske, sen suuruiseksi, kuin se olisi ilman järjestelyä ollut 31 päivänä joulukuuta 1994.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä   kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001