EDUSKUNNAN VASTAUS 213/2004 vp

EV 213/2004 vp - HE 239/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta (HE 239/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 12/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä helmikuuta 2003 annetun vakuutusoikeuslain (132/2003) 11 §:n 1 momentin 5 kohta seuraavasti:

11 §

Työoloja tai yritystoimintaa tuntevat jäsenet

Vakuutusoikeudessa osallistuu tässä pykälässä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn kaksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevaa jäsentä. Heidät ja heidän varajäsenensä määrätään:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta, kun on kysymys maatalousyrittäjien ja maatalousyrittäjien tehtäviin rinnastettavissa tehtävissä toimineiden ansioeläkeasioista tai tapaturmavakuutusasioista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

_______________

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2004