EDUSKUNNAN VASTAUS 215/2014 vp

EV 215/2014 vp - HE 202/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 202/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 31/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin (354/1997) väliaikaisesti uusi 5 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 a §

Asunto-osakeyhtiön luotonotto

Työeläkevakuutusyhtiön tytäryhteisönä oleva asunto-osakeyhtiö saa ottaa muutakin kuin vakuutusyhtiölain 15 luvun 1 §:ssä tarkoitettua luottoa edellyttäen, että sen tilinpäätöksen mukaisen vieraan pääoman määrä ei ylitä 50 prosenttia taseen loppusummasta. Jos asunto-osakeyhtiön on laadittava konsernitilinpäätös, koskee mainittu 50 prosentin raja konsernitilinpäätöksen taseen loppusummaa.

Mitä edellä säädetään asunto-osakeyhtiöstä, sovelletaan myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitsevaan siihen rinnastettavaan yhtiöön ja yhteisöön.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20     ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.

Tätä lakia sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2032 sellaisiin työeläkevakuutusyhtiön tytäryhteisöinä oleviin asunto-osakeyhtiöihin, jotka on perustettu lain voimassa ollessa.

_______________

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014