EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2005 vp

EV 217/2005 vp - HE 143/2005 vp

Hallituksen esitys laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 143/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 12/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) 7 §:n 2 kohta ja 63 §:n 2 momentti ja

lisätään lakiin uusi 52 a § seuraavasti:

7 §

Muu lain soveltaminen

Tätä lakia sovelletaan myös:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) yhteisellä rakennustyömaalla pääurakoitsijaan, rakennuttajaan tai muuhun henkilöön, joka johtaa tai valvoo rakennushanketta, siten kuin 52 ja 52 a §:ssä säädetään;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52 a §

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunniste

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi.

Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla:

1) tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla;

2) sellaisella työmaalla työskentelevällä, jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön.

63 §

Työturvallisuusrikkomus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työturvallisuusrikkomuksesta tuomitaan myös

1) henkilö, joka luvattomasti tai ilman pätevää syytä tahallaan tai huolimattomuudesta poistaa tai turmelee tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen taikka ohje- tai varoitusmerkinnän, tai

2) 52 a §:ssä tarkoitettu henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö huolehtia tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunnistetta koskevasta mainitussa pykälässä säädetystä velvollisuudesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2005