EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2010 vp

EV 219/2010 vp - HE 240/2010 vp

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 240/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 11/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 a §, sellaisena kuin se on laissa 313/2010, seuraavasti:

2 luku

Etuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset

1 a §

Ulkomaalaisen oikeus työttömyysetuuteen

Henkilöllä, joka ei ole Suomen kansalainen, on oikeus työttömyysetuuteen tämän lain mukaisesti, jos hänellä on rajoittamaton oikeus ansiotyöhön Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen perusteella.

Muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä, joka ei ole Suomen kansalainen, on oikeus työttömyysetuuteen tämän lain mukaisesti, jos hänellä on oikeus ansiotyöhön muun kuin tilapäisen oleskeluluvan perusteella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     . Sitä sovelletaan kuitenkin jo 10 päivästä toukokuuta 2010.

Jos 2 luvun 1 a §:n 2 momentin nojalla työttömyysetuuteen oikeutetulle on ennen tämän lain voimaantuloa maksettu työmarkkinatukea muun kuin perhesiteen perusteella myönnetyn jatkuvan oleskeluluvan perusteella, aiheettomasti maksettua työmarkkinatukea ei peritä takaisin.

_______________

Laki

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin (1295/2002) siitä lailla 312/2010 kumotun 7 luvun 7 §:n 1 momentin tilalle uusi 1 momentti seuraavasti:

7 luku

Työllistymisen edistäminen työllisyysmäärärahojen avulla

7 §

Kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuden järjestäminen

Vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle työttömälle työnhakijalle turvataan mahdollisuus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai koulutukseen, jos hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     . Lain 7 luvun 7 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin jo 10 päivästä toukokuuta 2010.

_______________

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2010

​​​​