EDUSKUNNAN VASTAUS 22/2011 vp

EV 22/2011 vp - HE 17/2011 vp

Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta (HE 17/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 2/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain (1554/1994) 1 §, 2 §:n 1 momentti sekä 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §

Euroopan unionin toimielinten ja elinten ratkaisujen täytäntöönpano

Tuomio ja päätös, joka on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 280 artiklan tai 299 artiklan taikka Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan kolmannen kohdan nojalla täytäntöönpanokelpoinen, pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen riita-asiassa antama tuomio, joka on saanut lainvoiman.

Päätös, joka on yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 86 artiklan 1 kohdan tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 71 artiklan 1 kohdan taikka yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 86 artiklan 1 kohdan nojalla täytäntöönpanokelpoinen, pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin 1 momentissa säädetään.

2 §

Oikeusavun antaminen

Euroopan unionin tuomioistuimen pyynnöstä yleinen alioikeus antaa oikeusapua todistajien ja asiantuntijoiden kuulemiseksi taikka muiden todisteiden vastaanottamiseksi siten kuin eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta annetussa laissa (22/1930) säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Oikeusministeriön tehtävät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oikeusministeriö toimii myös yhteydenpitoviranomaisena asiassa, joka koskee 2 §:ssä tarkoitetun oikeusavun antamista ja oikeusavun myöntämistä Euroopan unionin tuomioistuimessa, sekä muussa oikeudenhoitoa koskevassa yhteistyössä Euroopan unionin tuomioistuimen kanssa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2011