EDUSKUNNAN VASTAUS 220/2014 vp

EV 220/2014 vp - HE 194/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta (HE 194/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 22/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

kalastuslain 8 a ja 88 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kalastuslain (286/1982) 8 a §:n 4 momentti ja 88 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 8 a §:n 4 momentti laissa 293/2012 ja 88 §:n 2 momentti laissa 899/2013, sekä

lisätään 88 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1001/2001 ja 899/2013, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

8 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kalastusmatkailuyrittäjän tulee 1 momentissa tarkoitetun luvan saatuaan suorittaa kalenterivuosittain valtiolle 100 euron suuruinen viehekalastusmaksu kunkin sellaisen 88 §:n 3 momentissa tarkoitetun kalastusläänin osalta, jonka alueella kalastusmatkailuyrittäjä järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia.

88 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jokaisen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua viehekalastusta harjoittavan on suoritettava valtiolle vuosittain viehekalastusmaksu. Viehekalastusmaksu on 31 euroa kalenterivuodelta tai seitsemän euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta kunkin sellaisen 3 momentissa tarkoitetun kalastusläänin osalta, jonka alueella henkilö harjoittaa viehekalastusta. Viehekalastusmaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä eikä myöskään viehekalastuksesta, jota harjoitetaan yleisellä vesialueella.

Kalastusläänejä ovat:

1) Etelä-Suomen kalastuslääni, joka muodostuu Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnista;

2) Länsi-Suomen kalastuslääni, joka muodostuu Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista;

3) Itä-Suomen kalastuslääni, joka muodostuu Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista;

4) Oulun kalastuslääni, joka muodostuu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista;

5) Lapin kalastuslääni, joka muodostuu Lapin maakunnasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Laki

metsästyslain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan metsästyslain (615/1993) 8 § seuraavasti:

8 §

Kuntalaisen oikeus metsästää valtion alueella

Henkilöllä, jonka kotikuntalain (201/1994) 2 §:ssä tarkoitettu kotikunta on Lapin tai Kainuun maakuntaan kuuluvassa kunnassa tai Kuusamon, Pudasjärven tai Taivalkosken kunnassa, sellaisina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta 2014, on oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Laki

poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan poronhoitolain (848/1990) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Poronhoitoalue

Poronhoitoalue käsittää Lapin maakunnan alueen Kemiä, Keminmaata ja Torniota lukuun ottamatta sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueesta Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven, Suomussalmen ja Hyrynsalmen, Oulusta entisen Yli-Iin kunnan alueen ja entisen Ylikiimingin kunnan alueesta Kiiminkijoen pohjoispuolella olevan alueen, Iistä entisen Kuivaniemen kunnan alueen sekä Puolangasta ja Utajärvestä Kiiminkijoen ja seututien 891 (Hyrynsalmi—Puolanka) pohjoispuolella olevat alueet sellaisina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta 2014.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014