EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2002 vp

EV 222/2002 vp - HE 122/2002 vp HE 255/2002 vp

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (122/2002 vp) täydentämisestä

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 122/2002 vp) sekä esityksensä edellä mainitun hallituksen esityksen täydentämisestä (HE 255/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (VaVM 35/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 143 §:n 7 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1241/2001, ja

muutetaan 92 §:n 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14 ja 22 kohta, 93 §:n 4 momentti, 95 §:n 1 momentin 1 kohta ja 105 a §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 92 §:n 11 kohta laissa 475/1998, 92 §:n 14 kohta laissa 1333/1995 ja 92 §:n 22 kohta laissa 1263/1997, 93 §:n 4 momentti ja 95 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 896/2001 ja 105 a §:n 2 momentti mainitussa laissa 1241/2001, sekä

lisätään 49 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1502/1993, uusi 2 momentti seuraavasti:

49 §

Osittain verovapaat luovutusvoitot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentissa tarkoitettua huojennusta ei sovelleta luovutettaessa kiinteää omaisuutta Metsähallitukselle muuhun kuin luonnonsuojelutarkoitukseen, puolustusvoimien käyttöön, tutkimustarkoituksiin tai muuhun vastaavaan yhteiskunnalliseen tarkoitukseen.

92 §

Verovapaat sosiaalietuudet

Veronalaista tuloa eivät ole:

1) kansaneläkelain (347/1956) mukainen lapsikorotus ja eläkkeensaajien hoitotuki;

2) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukainen rintamalisä, ylimääräinen rintamalisä sekä ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukainen rintamalisä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) äitiysavustuslain (477/1993) mukainen äitiysavustus ja tuki kansainvälisen lapseksiottamisen kustannuksiin;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) elatusturvalain (671/1998) mukainen elatustuki;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain ( /2002) mukainen erityistuki;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ( /2002) nojalla työttömälle tai vajaakuntoiselle maksettavat työvoimapalveluihin liittyvät kustannusten korvaukset sekä saman lain 10 luvun 3 ja 6 §:ssä tarkoitettu ylläpitokorvaus ja 10 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetut etuudet;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13) luonnollisen henkilön saama julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen työllistämistuki eikä työttömyysturvalain ( /2002) 7 luvun 6 §:ssä tarkoitettu työnantajalle maksettava työmarkkinatuki, jos tuki käytetään muussa kuin elinkeinotoiminnassa, maataloudessa tai metsätaloudessa;

14) opintotukilain (65/1994) mukainen valtion varoista maksettu korkoavustus;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukainen toimeentulotuki;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

93 §

Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos verovelvollinen on verovuoden aikana saanut työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai koulutuspäivärahaa taikka julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaista koulutustukea tai työllistämistukea työelämävalmennukseen tai päivärahaa toimeentulon turvaamiseksi, hänen omavastuuosuuttaan pienennetään 45 eurolla jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta. Omavastuuosuus on kuitenkin vähintään 90 euroa. Täyteen korvauskuukauteen katsotaan kuuluvan 21,5 korvauspäivää vastaava määrä.

95 §

Tulonhankkimisvähennys

Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan:

1) tulonhankkimisvähennyksenä 590 euroa, kuitenkin enintään palkkatulon määrän;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

105 a §

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vähennys on 37 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 12,5 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 2 300 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 12 600 euroa vähennyksen määrä pienenee 3,5 prosentilla puhtaan ansiotulon 12 600 euroa ylittävältä osalta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 200 .

Lain 92 §:n 4 kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa.

_______________

Laki

tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain 77 §:n muuttamisesta 21 päivänä marraskuuta 1997 annetun lain (1024/1997) voimaantulosäännöksen 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1242/2001, seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lain 77 §:n 1 momenttia sovelletaan palkkaan, joka saadaan 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen. Vuoden 1995 aikana voimassa ollutta lakia sovelletaan kuitenkin vuosilta 1996—2003 toimitettavissa verotuksissa, jos ulkomaantyöskentely:

1) on alkanut ennen vuotta 1996; taikka

2) alkaa tai on alkanut ennen vuotta 2004 ja liittyy rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimintaan sekä Suomen ja työskentelyvaltion välillä voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen nimenomaisen määräyksen mukaan työskentelyvaltio ei saa verottaa palkasta, joka saadaan rakennus, asennus- tai kokoonpanotoimintaan liittyvästä työstä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002