EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2006 vp

EV 222/2006 vp - HE 193/2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 193/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 20/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 2 päivänä helmikuuta 1979 annettuun kaupparekisterilakiin (129/1979) siitä lailla 245/2001 kumotun 20 §:n tilalle uusi 20 § sekä 25 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 636/2003, uusi 2 momentti ja 31 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 245/2001, uusi 2 momentti seuraavasti:

20 §

Osakeyhtiö voi toimittaa kaupparekisterissä julkistettavaksi tässä laissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot suomen- tai ruotsinkielisten asiakirjojen ja tietojen lisäksi myös muulla kielellä. Asiakirjasta on tällöin toimitettava kielilain (423/2003) 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu virallinen käännös.

Jos rekisterin virallisilla kielillä julkistettujen asiakirjojen ja tietojen sekä vapaaehtoisesti julkistettujen käännösten välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, julkistettuun käännökseen ei voi vedota ulkopuolista henkilöä kohtaan. Ulkopuolinen henkilö voi kuitenkin vedota vapaaehtoisesti julkistettuun käännökseen, jollei yhtiö osoita, että henkilö tiesi pakollisesti julkistetusta versiosta.

25 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luonnollisen henkilön henkilötietoja ja elinkeinonharjoittajan osoite- ja yhteystietoja ei kuuluteta.

31 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rekisterinpitoon liittyvistä teknisistä seikoista, kuten ilmoituksen tekemisen tavasta ja rekisterimerkintöjen julkaisemisen muodosta, voidaan määrätä rekisteriviranomaisen päätöksellä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20 .

_______________

Laki

yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 16 päivänä maaliskuuta 2001 annetun yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 909/2006, uusi 4 momentti seuraavasti:

14 §

Vastuu ilmoituksen tekemisestä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen lisäksi mitä 3 momentissa säädetään ilmoituksen allekirjoittamisesta, on henkilöllä, jolla on käytössään yritykselle sähköiseen asiointiin annettu hyväksytty tunnistautumistapa, oikeus allekirjoittaa sähköinen osoite- ja yhteystietojen muutosilmoitus. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmää 1 §:n nojalla ylläpitävillä viranomaisilla on oikeus yhdessä päättää tässä tarkoitettujen tunnistautumistapojen hyväksyttävyydestä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 .

_______________

Laki

kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 9 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1304/2004, seuraavasti:

3 luku

Tilinpäätös ja toimintakertomus

9 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Patentti- ja rekisterihallituksen oikeudesta antaa tarkempia määräyksiä tilinpäätösasiakirjojen sähköisessä toimittamisessa noudatettavista menettelytavoista ja muista niiden rekisteröintimenettelyyn liittyvistä teknisistä seikoista säädetään kaupparekisterilaissa (129/1979).

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä       kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2006

​​​​