EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2005 vp

EV 23/2005 vp - HE 229/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista

Asia

Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista (HE 229/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 3/2005 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tällä lailla säädetään vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain (867/1980) nojalla rahoitettujen asuntojen käyttötarkoituksen muutoksesta sekä vapautumisesta mainitun lain 10 §:n mukaisista käyttörajoituksista. Tämän lain nojalla vapautuneisiin asuntoihin ei sovelleta vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 11 ja 12 §:ää.

2 §

Käyttötarkoituksen muutos

Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan käyttää asuntoa muuhun kuin asuintarkoitukseen, kun lupa koskee vähäistä asuntomäärää. Lupa voidaan myöntää rakennuksen tai rakennusryhmän asuntojen jäljelle jäävästä huoneistoalasta riippumatta. Kunnan on ennen käyttötarkoituksen muutosta ilmoitettava luvasta Valtiokonttorille, joka voi määrätä, että luvassa tarkoitettua asuntoa vastaavaan osaan korkotukilainaa kohdistuva korkotuki lakkautetaan. Korkotukea ei voida lakkauttaa, jos asuintiloja muutetaan asukkaiden yhteistiloiksi tai muuhun asukkaiden asumisolosuhteita parantavaan käyttöön.

3 §

Vuokra-asunnon vapauttaminen rajoituksista

Valtion asuntorahasto voi myöntää hakemuksesta, asettamillaan ehdoilla osaksi tai kokonaan vapautuksen käyttörajoituksista, jos se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä sekä tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä, taikka muusta erityisestä syystä.

4 §

Osaomistusasunnon vapautuminen rajoituksista

Jos asukas omistaa vähemmistöosuuden asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista, vuokra-asunto vapautuu käyttörajoituksista, jos vähemmistöosuuden ja enemmistöosuuden omistaja sopivat, että vähemmistöosuuden omistaja lunastaa loppuosuuden asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista. Vapautumisen edellytyksenä on, että korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta on kulunut vähintään viisi vuotta ja että asunto-osakeyhtiössä on tämän lain voimaan tullessa sellaisia asuntoja, joiden hallintaan oikeuttavista osakkeista asukas omistaa vähemmistöosuuden.

Enemmistöosuuden omistajan on ilmoitettava asunnon loppuosuuden kaupasta Valtion asuntorahastolle ja Valtiokonttorille.

5 §

Korkotukilainan takaisinmaksu

Rajoituksista vapautumisen edellytyksenä on lisäksi, että vapautettavan tai vapautuvan asunnon tai talon osuus korkotukilainaksi hyväksytystä lainasta maksetaan takaisin.

6 §

Muutoksenhaku

Hakija, joka on tyytymätön Valtion asuntorahaston tai Valtiokonttorin tämän lain nojalla tekemään päätökseen, saa hakea siihen oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20      .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2005

​​​​