EDUSKUNNAN VASTAUS 234/2006 vp

EV 234/2006 vp - HE 216/2006 vp

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 216/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 16/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 18 §:n 2 momentti seuraavasti:

18 §

Lukion yksikköhinnat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kunnille ja kuntayhtymille määrättäviä yksikköhintoja porrastetaan opiskelijamäärän perusteella siten kuin asetuksella säädetään. Yksityisen koulutuksen järjestäjän yksikköhinta on sama kuin sen kunnan yksikköhinta, jossa koulutus pääasiassa järjestetään. Jos kunta ei järjestä lukiokoulutusta, yksityisen lukiokoulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan samalla tavalla kuin kunnan yksikköhinta. Ulkomailla järjestettävän koulutuksen osalta yksikköhinta määrätään porrastamalla 16 §:n nojalla vahvistettua lukiokoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään ja opetusministeriö asetuksen nojalla määrää. Asianomainen ministeriö voi lisäksi koulutuksen järjestäjälle määrätyn erityisen koulutustehtävän perusteella tai muusta erityisestä syystä korottaa yksikköhintaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2006