EDUSKUNNAN VASTAUS 235/2010 vp

EV 235/2010 vp - HE 160/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta (HE 160/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 25/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 1 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti ja 55 §:n 1 momentti sekä

lisätään 35 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 63 a ja 63 b § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen sellaisiin kuntien tehtäviin (valtionosuustehtävä), joista säädetään:

1) perusopetuslaissa (628/1998);

2) lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973);

3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996);

4) kansanterveyslaissa (66/1972);

5) erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989);

6) terveydenhuoltolaissa (/);

7) sosiaalihuoltolaissa (710/1982);

8) toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997);

9) elatustukilaissa (580/2008);

10) lastensuojelulaissa (417/2007);

11) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977);

12) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987);

13) kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001);

14) mielenterveyslaissa (1116/1990);

15) päihdehuoltolaissa (41/1986);

16) tartuntatautilaissa (583/1986);

17) terveydensuojelulaissa (763/1994);

18) elintarvikelaissa (23/2006);

19) kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986);

20) kemikaalilaissa (744/1989);

21) lääkelain (395/1987) 8 luvussa;

22) kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004);

23) sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa (1133/2002);

24) raittiustyölaissa (828/1982);

25) toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa (693/1976);

26) eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009);

27) kirjastolaissa (904/1998);

28) kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/1992); ja

29) taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35 §

Veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vuoden 2011 verotuksessa toteutettavista veroperustemuutoksista johtuvat verotulomenetykset korvataan kunnille lisäämällä kuntien valtionosuutta 24,23 euroa asukasta kohden.

Jos 3 momentissa tarkoitetun valtionosuuden lisäyksen jälkeen kunnan verotulojen menetys on suurempi kuin 24,23 euroa asukasta kohden, lisätään kunnan peruspalvelujen valtionosuutta euromäärällä, joka saadaan vähentämällä asukaskohtaisesta verotulojen menetyksestä 24,23 euroa asukasta kohden. Jos kunnan verotulojen menetys on pienempi kuin 24,23 euroa asukasta kohden, vähennetään kunnan valtionosuudesta euromäärä, joka saadaan vähentämällä 24,23 eurosta kunnan verotulojen menetys asukasta kohden. Valtionosuuden yhteenlasketut vuosittaiset lisäykset ja vähennykset ovat koko maan tasolla yhtä suuret. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutosta laskettaessa sovelletaan vuoden 2009 verotustietoja sekä vuoden 2010 veroprosenttia ja asukaslukua.

36 §

Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset

Vuosina 2011—2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään vuosittain 1,88 euroa asukasta kohden valtion ja kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeiden rahoittamiseksi. Vuonna 2011 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään lisäksi 0,23 euroa asukasta kohden Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksen perustamiseen sekä toiminnan rahoittamiseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55 §

Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus

Kunnan 12—23 §:ssä tarkoitetut laskennalliset kustannukset ja 24 ja 25 §:ssä tarkoitetut määräytymisperusteet jakautuvat siten, että kuntien valtionosuus on 34,11 prosenttia (valtionosuusprosentti) ja kuntien omarahoitusosuus on 65,89 prosenttia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 luku

Erinäisiä säännöksiä

63 a §

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely

Jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi.

Selvityksen tekee arviointiryhmä, jonka jäsenistä yhden nimeää valtiovarainministeriö ja yhden kunta. Valtiovarainministeriö nimeää kuntaa kuultuaan ryhmän puheenjohtajaksi kunnasta ja ministeriöstä riippumattoman henkilön. Ryhmä tekee ehdotuksen kunnan asukkaiden palvelujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Kunnan valtuuston on käsiteltävä ryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Valtiovarainministeriö tekee ryhmän toimenpide-ehdotusten ja valtuuston päätösten perusteella ratkaisun kuntajakolaissa (1698/2009) tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi.

63 b §

Uhkasakko

Jos kunta, kuntayhtymä tai opetuksen järjestäjä on valtionosuustehtäviä järjestäessään jättänyt noudattamatta laissa tai lain nojalla säädetyn tai määrätyn velvoitteen, aluehallintovirasto voi, asianomaista ministeriötä kuultuaan, sakon uhalla määrätä kunnan tai kotikuntakorvauksen saajan noudattamaan velvoitetta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 9 §.

2 §

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Laki

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 64 §:n 1 momentti seuraavasti:

64 §

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain eräiden säännösten soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuun rahoitukseen sovelletaan lisäksi seuraavia kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain säännöksiä:

1) 55 §:n 2 momentin säännöstä uusista ja laajentuvista valtionosuustehtävistä;

2) 61 §:n 2 momentin säännöstä kunnan asukasmäärän määräytymisestä;

3) 62 §:n 3 momentin säännöstä valtionosuuden myöntämisestä kuntajakoa muutettaessa;

4) 63 §:n säännöstä valtionosuuksien määräytymisestä kunnan alueen jakamistapauksissa;

5) 63 b §:n säännöstä aluehallintoviraston toimivallasta uhkasakon asettamiseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä       kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2010