EDUSKUNNAN VASTAUS 236/2002 vp

EV 236/2002 vp - HE 260/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 260/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 44/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1128/1996) 17 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1291/1999, seuraavasti:

17 §

Maksaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuen maksaminen lakkaa kuitenkin viimeistään heinäkuun 31 päivänä sinä vuonna, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Jos lapsen oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain 25 §:n 2 momentin mukaan vuotta perusopetuslain 25 §:n 1 momentissa mainittua aikaisemmin, tuen maksaminen kuitenkin lakkaa viimeistään oppivelvollisuuden alkamisvuotta seuraavana vuonna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

_______________

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2002

​​​​