EDUSKUNNAN VASTAUS 238/2004 vp

EV 238/2004 vp - HE 260/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta (HE 260/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 45/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 45 a §:n otsikko ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa       /2004, ja

lisätään 45 a §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

45 a §

Kunnan omarahoitusosuuden korottaminen ja alentaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 17 §:ssä säädettyä kunnan omarahoitusosuutta asukasta kohden alennetaan verokompensaation toteuttamiseksi 23,30 eurolla kutakin kunnan asukasta kohden.

Omarahoitusosuuden korotus ja alentaminen otetaan edellä säädetyn suuruisena huomioon myöhemmässä valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2004