EDUSKUNNAN VASTAUS 24/2001 vp

EV 24/2001 vp - HE 207/2000 vp

Hallituksen esitys laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta (HE 207/2000 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 4/2001 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan raskauden keskeyttämisestä 24 päivänä maaliskuuta 1970 annetun lain (239/1970) 3 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 2 §, 7 §:n 1 momentti ja 15 § seuraavasti:

2 §

Jos nainen mielisairauden, vajaamielisyyden tai häiriintyneen sieluntoimintansa vuoksi ei kykene esittämään pätevää pyyntöä raskauden keskeyttämiseen, se voidaan suorittaa hänen laillisen edustajansa hakemuksesta, jos painavat syyt puoltavat toimenpidettä.

7 §

Ennen raskauden keskeyttämistä koskevan päätöksen tekoa on, jos siihen katsotaan olevan syytä, varattava odotettavan lapsen isälle tilaisuus esittää käsityksensä asiassa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Raskauden keskeyttämistä koskevissa asioissa käytettävien lomakkeiden kaavat vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan lisäksi tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä raskauden keskeyttämistä koskevien asioiden käsittelystä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on ohjattava lausunnonantaja- ja suorittajalääkäreitä yhdenmukaiseen käytäntöön keskeyttämisperusteiden tulkinnassa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20   .

_______________

Laki

steriloimislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun steriloimislain (283/1970) 7 § sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti ja 13 §,

sellaisena kuin niistä on 2 §:n 1 momentti laissa 125/1985, seuraavasti:

2 §

Jos henkilö sairauden vuoksi on pysyvästi kykenemätön ymmärtämään steriloimisen merkityksen, siihen voidaan ryhtyä hänen laillisen edustajansa hakemuksesta 1 §:n 3, 5 ja 6 kohdan perusteella, jos painavat syyt puoltavat toimenpidettä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Steriloimista koskevissa asioissa käytettävien lomakkeiden kaavat vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan lisäksi tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä steriloimista koskevien asioiden käsittelystä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan         päivänä      kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2001

​​​​