EDUSKUNNAN VASTAUS 24/2003 vp

EV 24/2003 vp - HE 37/2003 vp

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 37/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 11/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion liikelaitoksista 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1185/2002) 20 §:n 2 momentti seuraavasti:

20 §

Siirtymäsäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, Ilmailulaitokseen ja Metsähallitukseen sovelletaan aikaisempaa lakia 31 päivään joulukuuta 2004.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2003