EDUSKUNNAN VASTAUS 24/2009 vp

EV 24/2009 vp - HE 217/2008 vp

Hallituksen esitys laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 217/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 1/2009 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä 16 päivänä joulukuuta 1994 annettu laki (1184/1994).

2 §

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Tällä lailla kumottua lakia sovelletaan edelleen:

1) Suomesta ennen tämän lain voimaantuloa Euroopan parlamenttiin valittuun edustajaan;

2) sellaiseen Suomesta Euroopan parlamenttiin valittuna edustajana olleeseen ja vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa uudelleen valittuun edustajaan, joka Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen (2005/684/EY, Euratom) 26 artiklan mukaisesti on ilmoittanut Euroopan parlamentin puhemiehelle, että häneen sovelletaan edelleen Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

_______________

Laki

kansanedustajain eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun kansanedustajain eläkelain (329/1967) 1 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 832/2004, seuraavasti:

1 §

Kansanedustajalla ja valtioneuvoston jäsenellä on oikeus saada valtion varoista eläkettä siten kuin tässä laissa säädetään. Edellä mainituissa tehtävissä toimivaa tai toiminutta henkilöä sanotaan jäljempänä tässä laissa kansanedustajaksi, edellä mainittuja tehtäviä edustajantoimeksi ja niistä yhteensä muodostuvaa eläkettä edustajaeläkkeeksi.

Kansanedustajan eläketurvasta huolehtii Valtiokonttori.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä      kuuta 20    .

_______________

Laki

valtion eläkelain 136 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun valtion eläkelain (1295/2006) 136 §:n 1 momentti seuraavasti:

136 §

Työntekijän eläkemaksu

Valtion palveluksessa olevat työntekijät sekä työntekijät, jotka kuuluvat tämän lain mukaisen eläketurvan piiriin, suorittavat työntekijän eläkemaksun. Työntekijän eläkemaksu on yhtä suuri kuin työntekijän työeläkevakuutusmaksu, josta säädetään työntekijän eläkelain 153 §:ssä. Työntekijän eläkemaksua suorittavat myös kansanedustajat ja valtioneuvoston jäsenet sekä sellaiset Euroopan parlamentin edustajat, joihin sovelletaan Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annettua lakia (1184/1994).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä     kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009