EDUSKUNNAN VASTAUS 241/2006 vp

EV 241/2006 vp - HE 268/2006 vp

Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta (HE 268/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 29/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (693/2006) 2 §:n 1 momentin 8 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto ja 10 kohta, 3 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 11 §:n 2 momentin 2 kohta seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) läpikulkuluvalla lupaa, joka oikeuttaa liikenteen harjoittajan kulkemaan toisen valtion läpi;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Lupaviranomaiset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tulli myöntää kahdenkeskisen luvan sekä läpikulkuluvan ja Ajoneuvohallintokeskus kolmannen maan luvan sekä CEMT-luvan. Jäljempänä 22 §:ssä tarkoitetun kuljetusluvan myöntää liikenne- ja viestintäministeriö.

7 §

Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentin 3, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen kuljetusten kustannusten osuus saa olla enintään 30 prosenttia koko elinkeinotoiminnan suoranaisista kustannuksista tilikaudella, ja se lasketaan vertaamalla kuljetustoiminnasta aiheutuneita suoranaisia kustannuksia harjoitettavan koko elinkeinotoiminnan suoranaisiin kustannuksiin tilikaudella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Koe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ajoneuvohallintokeskus hyväksyy kokeeseen ilman liikenneyrittäjäkurssia henkilön, joka on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) suorittanut kaupallisen, hallinnollisen, teknisen tai kuljetusalan vähintään ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon taikka ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun alalle soveltuvan erikoisammattitutkinnon ja toiminut 1 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä vähintään yhden vuoden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä     kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2006