EDUSKUNNAN VASTAUS 242/2009 vp

EV 242/2009 vp - HE 247/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 247/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 30/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin riittävän monipuolisen ja luotettavan ajokyvyn arviointijärjestelmän luomiseksi, liikennelääketieteen tutkimuksen ja opetuksen lisäämiseksi ja tarvittavan ohjeistuksen antamiseksi tutkimuksia tekeville lääkäreille sekä ammattikuljettajien ja kuljetusalan yrittäjien työterveyshuollon kattavaksi järjestämiseksi.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 70 §:n 1 momentti, 72 §:n 2—4 momentti ja 75 §:n 2 momentin 5 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 70 §:n 1 momentti sekä 72 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1242/1997, 72 §:n 4 momentti laissa 676/1990 ja 75 §:n 2 momentin 5 kohta laissa 275/2007, ja

lisätään lakiin uusi 78 a § seuraavasti:

70 §

Ajokorttilupa

Poliisi myöntää luvan ajokortin saamiseen (ajokorttilupa) hakijalle, jolla on ajokortin luokkaa vastaavan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen vaadittava näkökyky, jolla ei ole sellaista vikaa, sairautta tai vammaa, joka vaarantaa hänen kykynsä kuljettaa turvallisesti tällaista ajoneuvoa ja jota ei myöskään alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi ole katsottava kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi. Ajokorttiluvan terveysvaatimuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72 §

Ajo-oikeuden voimassaolo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Auton ajo-oikeus saadaan kuitenkin ensin vain kahdeksi vuodeksi, jos sen saajalla ei aikaisemmin ole ollut vähintään kuuden kuukauden ajan Suomessa saatua muuta kuin tässä momentissa tarkoitettua tai tässä momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden voimassa ollessa alkanutta auton ajo-oikeutta taikka vastaavan ajan ulkomailla annettua ajokorttia, joka on oikeuttanut hänet kuljettamaan autoa Suomessa. Muu auton ajo-oikeus saadaan kahden vuoden ajo-oikeudesta jäljellä olevaksi ajaksi. Jos ajo-oikeuden haltija on kahden vuoden ajo-oikeuden aikana määrätty tai hänet olisi voitu määrätä ajokieltoon, myös seuraava auton ajo-oikeus saadaan vain kahdeksi vuodeksi, jollei erityistä syytä muuhun ole.

Jos ajokorttilupa myönnetään 65 vuotta täyttäneelle, sen nojalla saatava ajo-oikeus on 1 momentista poiketen voimassa määräajan, enintään viisi vuotta. Jos luvan saajalla on ennestään ajo-oikeus, uusi ajo-oikeus saadaan siitä jäljellä olevaksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. Jos henkilö on täyttänyt 68 vuotta ja ajokorttilupaa haetaan kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeutta varten, ajo-oikeus saadaan kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi tai, jos henkilöllä on ennestään kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeus, ajo-oikeus saadaan siitä jäljellä olevaksi ajaksi, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi.

Edellä 1 tai 3 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden jälkeen saatava ajo-oikeus on voimassa poliisin määräämän ajan, enintään viisi vuotta kerrallaan tai, jos henkilöllä on kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeus, enintään kaksi vuotta kerrallaan. Tässä momentissa tarkoitettu enintään kahdeksi vuodeksi saatava kuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus oikeuttaa kuljettamaan tällaista ajoneuvoyhdistelmää vain ilman kuormaa ja D- tai D1- luokan ajo-oikeus linja-autoa vain ilman matkustajia. Ajo-oikeus voidaan kuitenkin myöntää ilman kuormaa ja matkustajia koskevia rajoituksia, jos hakemukseen liitetään geriatriaan perehtyneen lääkärin puoltava lausunto hakijan ajokyvystä. Ajo-oikeuteen on liitettävä ehto ajo-oikeuden rajoituksesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

75 §

Perusteet ajokieltoon määräämiselle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ajo-oikeuden haltija on, jollei 78 §:n 5 momentista taikka 80 §:stä muuta johdu, määrättävä ajokieltoon:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) jos hän on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan tämän lain tai rikoslain 23 luvun 1 tai 11 §:n nojalla rangaistavaan tekoon taikka ajoneuvolain (1090/2002) 96 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ajoneuvorikkomukseen tai kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 24 §:ssä tarkoitettuun kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkomiseen lukuun ottamatta muita rikesakolla rangaistavia tekoja kuin ylinopeusrikkomuksia, taikka liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain (546/1998) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun paljastinlaiterikkomukseen; tai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

78 a §

Ajo-oikeuden luokan muuttaminen

Ajo-oikeuden luokkaa voidaan muuttaa, jos sen haltija ei enää täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä tai ajo-oikeuttaan vastaavaa ikävaatimusta. Tarkemmat säännökset ajo-oikeuden luokan muuttamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20  .

Jos ajo-oikeuden haltijan oikeus ajaa kuorma-autovetoista E-luokan ajoneuvoyhdistelmää tai linja-autoa on päättynyt aikaisintaan vuosi ennen tämän lain voimaantuloa sen vuoksi, että ajo-oikeuden haltija on täyttänyt 70 vuotta, ajo-oikeus palautetaan hakemuksesta uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jollei estettä ajo-oikeuden palauttamiselle muusta syystä ole. Ajo-oikeuden palauttamiseen sovelletaan tämän lain ajo-oikeuden jatkamista koskevia säännöksiä. Ajo-oikeus saadaan enintään kahdeksi vuodeksi, ja se oikeuttaa kuljettamaan vain kuorma-autovetoista E-luokan ajoneuvoyhdistelmää ilman kuormaa ja D- tai D1-luokan linja-autoa ilman matkustajia. Ajo-oikeus voidaan kuitenkin myöntää ilman kuormaa ja matkustajia koskevia rajoituksia, jos hakemukseen liitetään geriatriaan perehtyneen lääkärin puoltava lausunto hakijan ajokyvystä. Ajo-oikeuteen on liitettävä ehto ajo-oikeuden rajoituksesta. Ajokorttilupaa on haettava vuoden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta, ja hakemukseen on liitettävä lääkärin lausunto.

_______________

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

​​​​