EDUSKUNNAN VASTAUS 246/2014 vp

EV 246/2014 vp - HE 311/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 311/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 28/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 2 §:n 1 momentin 4 kohta ja 3 §:n 34 kohta, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 34 kohta laissa 1194/2013, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta, 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1194/2013 ja 937/2014, uusi 35 kohta sekä lakiin uusi 36 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) markkinajärjestelyasetuksessa tarkoitettujen tuontitullien ja lisätuontitullien kantamisesta säädetään tullilaissa (1466/1994);

5) markkinahäiriötilanteissa viljelijöille myönnettävistä tuista säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013) annetussa laissa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34) EU:n interventiolainsäädännöllä markkinajärjestelyasetuksen II osan I osaston I luvun 1, 2 ja 4 jakson, horisontaaliasetuksen 7, 8, 58—60, 62 ja 64 artiklojen ja niiden täytäntöönpanosta annetun sekä vanhan markkinajärjestelyasetuksen nojalla annetun maataloustuotteiden julkista varastointia koskevan EU:n lainsäädännön säännöksiä;

35) markkinahäiriötilanteella markkinajärjestelyasetuksen 219—221 artiklassa tarkoitettua tilannetta.

Markkinahäiriöt

36 a §

Tuki markkinahäiriötilanteessa

Markkinahäiriötilanteessa voidaan valtioneuvoston asetuksella antaa tarkempia säännöksiä markkinajärjestelyasetuksen 219—221 artiklan nojalla myönnettävän tuen käyttöönottoa, tuen saajaa, tuen myöntämisen edellytyksiä, tuen määrää, tukikelpoisia kustannuksia, tuen hakemista, tuen myöntämistä, tarvittavia selvityksiä ja määräaikoja koskevista vaatimuksista Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyissä rajoissa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

lisätään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa      /     , uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 4 a luku seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia sovelletaan maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, 219—221 artiklan nojalla viljelijälle markkinahäiriötilanteessa myönnettävän tuen myöntämiseen ja maksamiseen.

4 a luku

Markkinajärjestelyasetuksen nojalla myönnettävä tuki

25 a §

Tuki markkinahäiriötilanteessa

Markkinahäiriötilanteessa voidaan valtioneuvoston asetuksella antaa tarkempia säännöksiä markkinajärjestelyasetuksen 219—221 artiklan nojalla myönnettävän tuen käyttöönottoa, tuen saajaa, tuen myöntämisen edellytyksiä, tuen määrää, tukikelpoisia kustannuksia, tuen hakemista, tuen myöntämistä, tarvittavia selvityksiä ja määräaikoja koskevista vaatimuksista Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyissä rajoissa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 11 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa     /     ja      /     , uusi 3 a kohta seuraavasti:

11 §

Kunta

Kunta tekee päätöksen:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 a) suorien tukien lain 5 §:ssä tarkoitetun ennakkoluvan myöntämisestä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014

​​​​