EDUSKUNNAN VASTAUS 247/2014 vp

EV 247/2014 vp - HE 337/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 337/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 38/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain (668/2010) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 481/2013, seuraavasti:

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän lain nojalla voidaan antaa valtiontakauksia sellaiselle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle, joka tehdään:

1) ennen 8 päivää toukokuuta 2013 päätetyissä talouden sopeutusohjelmissa sovitun rahoitustuen maksamista varten; tai

2) sellaiseen 1 kohdassa tarkoitetun talouden sopeutusohjelman pidennykseen sisältyvän rahoitustuen maksamista varten, josta on päätetty ennen ohjelman päättymistä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

​​​​