EDUSKUNNAN VASTAUS 25/2009 vp

EV 25/2009 vp - HE 222/2008 vp

Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 222/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 4/2009 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1552/1995) 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1148/2005, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

1 §

Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia sovelletaan lisäksi Euroopan parlamentin jäsenyyden perusteella saadun palkkion, siirtymäkorvauksen, eläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 a §

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Euroopan parlamentilta saaduista suorituksista

Tämän lain hyvitysmenetelmää koskevia säännöksiä sovelletaan Euroopan parlamentin jäsenyyden perusteella saadun palkkion, siirtymäkorvauksen, eläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tuloista Euroopan yhteisölle suoritettuun veroon sovelletaan vieraalle valtiolle maksettua veroa koskevia säännöksiä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

Lakia sovelletaan Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisestä päivästä.

_______________

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009

​​​​