EDUSKUNNAN VASTAUS 256/2009 vp

EV 256/2009 vp - HE 238/2009 vp

Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta (HE 238/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 29/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 19 §:n 4 momentti ja 8 luvun 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 5 luvun 19 §:n 4 momentti laissa 585/2009, seuraavasti:

5 luku

Yhtiökokous

19 §

Kutsuaika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pörssiyhtiön on toimitettava yhtiökokouskutsu viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 luku

Oma pääoma, tilinpäätös, toimintakertomus ja konserni

9 §

Konsernitilinpäätös

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Emoyhtiön on aina laadittava konsernitilinpäätös, jos se jakaa varoja osakkeenomistajille tai on julkinen osakeyhtiö. Konsernitilinpäätöstä ei kuitenkaan tarvitse laatia, jos yhtiö on vapautettu konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 4 momentin perusteella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20  .

_______________

Laki

osuuskuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun osuuskuntalain (1488/2001) 10 luvun 2 § sekä

muutetaan 6 luvun 8 §:n 2 momentti ja 8 luvun 5 § seuraavasti:

6 luku

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

8 §

Konsernitilinpäätös

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Emo-osuuskunnan on aina laadittava konsernitilinpäätös, jos se jakaa varoja. Konsernitilinpäätöstä ei kuitenkaan tarvitse laatia, jos osuuskunta on vapautettu konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 4 momentin perusteella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 luku

Varojen käyttäminen, vararahasto, ylikurssirahasto ja arvonkorotusrahasto

5 §

Maksukyky

Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää osuuskunnan olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

_______________

Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuuta 20  .

_______________

Laki

vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun vakuutusyhtiölain (521/2008) 5 luvun 15 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 587/2009, seuraavasti:

5 luku

Yhtiökokous

15 §

Kutsuaika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pörssiyhtiön on toimitettava yhtiökokous- kutsu viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2009