EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2011 vp

EV 26/2011 vp - HE 68/2011 vp

Hallituksen esitys laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 68/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 6/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään valtion rahoitusosuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007), jäljempänä asiakastietolaki, ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007), jäljempänä e-reseptilaki, tarkoitettujen tietojärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja käytöstä aiheutuviin kuluihin.

2 §

Valtion rahoitus

Valtio rahoittaa vuosittain valtion talousarvioissa vahvistettavalla määrällä kustannukset, jotka aiheutuvat Kansaneläkelaitokselle seuraavien terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen edellyttämien toimintojen suunnittelusta ja rakentamisesta:

1) asiakastietolain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetut arkistointipalvelu, hakemistopalvelu ja potilaan tiedonhallintapalvelu;

2) e-reseptilain 3 §:ssä tarkoitetut reseptikeskus, reseptiarkisto ja lääketietokanta; sekä

3) asiakastietolain 19 §:ssä ja e-reseptilain 17 §:ssä tarkoitettu katseluyhteys.

Valtio voi osallistua 1 momentissa tarkoitettujen toimintojen tarpeellisista uusimisista aiheutuvien kustannusten rahoitukseen valtion talousarviossa vahvistettavalla määrällä. Terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin lainsäädäntöön perustuen liitettävien uusien tehtävien ja ominaisuuksien toteuttamisesta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien kustannusten rahoituksesta päätetään erikseen.

3 §

Valtion osuuden maksaminen

Valtion osuuden maksamisesta ja sitä varten tarvittavista tiedoista annetaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

4 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5 §

Siirtymäsäännökset

Valtio osallistuu vuoden 2015 loppuun saakka vuosittain valtion talousarviossa vahvistettavalla määrällä kustannuksiin, jotka aiheutuvat 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen palvelujen ja toimintojen ylläpidosta Kansaneläkelaitokselle sekä asiakastietolain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta varmennepalvelusta Väestörekisterikeskukselle ja joita asiakastietolain 22 §:ssä ja e-reseptilain 25 §:ssä tarkoitetut käyttäjämaksut eivät kata.

Valtio voi sijoittaa Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 e §:ssä tarkoitettuun palvelurahastoon rahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi   euromäärän,   jonka   suuruudesta päätetään valtion talousarviossa vuosina 2012—2015.

_______________

Laki

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 a §:n 1 momentti sekä 12 e ja 12 f §, sellaisina kuin ne ovat laissa 987/2008, sekä

lisätään 12 d §:ään, sellaisena kuin se on laissa 987/2008, uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:

12 a §

Kansaneläkelaitoksen rahastot

Kansaneläkelaitoksen rahastot ovat kansaneläkerahasto, sairausvakuutusrahasto ja sosiaaliturvan yleisrahasto (etuusrahastot) sekä palvelurahasto ja eläkevastuurahasto.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 d §

Sosiaaliturvan yleisrahasto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtio suorittaa Kansaneläkelaitokselle sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulujen ennakkona tammikuussa vähintään yhden kuudesosan vuotuisen ennakon määrästä ja sen jälkeen kuukausittain jäljellä olevan määrän tasasuuruisina erinä. Rahoituksen turvaamiseksi ennakko voidaan jaksottaa edellä säädetystä poiketen.

Ennakoiden ja lopullisen valtion osuuden vahvistamisesta ja maksamisesta sekä sitä varten tarvittavista tiedoista annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella.

12 e §

Palvelurahasto

Palvelurahastosta maksetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007) tarkoitettujen tehtävien hoidosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset. Lisäksi palvelurahastosta voidaan suorittaa Väestörekisterikeskukselle sen mainittujen lakien perusteella tuottamien varmennepalvelujen aiheuttamat kustannukset.

Palvelurahaston rahoitus perustuu 1 momentissa mainittujen lakien perusteella terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjiltä perittäviin maksuihin. Lisäksi valtio voi suorittaa palvelurahastoon tietojärjestelmäpalvelujen ylläpidon sekä suunnittelun ja toteuttamisen edellyttämien kustannusten kattamiseksi varoja siten kuin niistä erikseen säädetään tai päätetään.

Palvelurahastolle säädettyjen tehtävien hoitamisesta aiheutuvia Kansaneläkelaitoksen toimintakuluja ei jaeta etuusrahastojen toimintakuluiksi.

12 f §

Muiden toimintakulujen jako ja rahoitus

Kansaneläkelaitoksen toimintakulut, jotka eivät aiheudu etuuksien toimeenpanosta, jaetaan etuusrahastojen toimintakuluiksi etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Kansaneläkelaitoksen Verohallinnolle maksamat korvaukset jaetaan kuitenkin etuusrahastojen toimintakuluiksi siinä suhteessa kuin etuusrahastot käyttävät Verohallinnon tarjoamia maksujen perintä- ja tilityspalveluja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut Kansaneläkelaitoksen muut toimintakulut rahoitetaan vastaavasti kuin etuuksien toimeenpanosta aiheutuvat toimintakulut.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Kansaneläkelaitoksessa oleva terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvä käyttöomaisuus siirtyy osaksi palvelurahastoa tämän lain tullessa voimaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2011