EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2007 vp

EV 27/2007 vp - HE 40/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 40/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 4/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 8 §:n 2—4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1274/2003 ja

lisätään 25 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 706/1999 ja mainitussa laissa 1274/2003, uusi 5 momentti seuraavasti:

25 luku

Täydentäviä säännöksiä

8 §

Julkisuus ja salassapito

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luottamushenkilöllä on oikeus saada kirkolliselta viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisena, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kirkolliselta viranomaiselta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tilintarkastaja pitää tarpeellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä tarkoitettujen maksujen määräämisestä ja perimisestä päättävät kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto, tuomiokapituli ja kirkkohallitus.

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen ohje- tai johtosäännöllä, tuomiokapitulin työjärjestyksellä ja kirkkohallituksen ohjesäännöllä voidaan siirtää asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa sen alaiselle viranhaltijalle.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

​​​​