EDUSKUNNAN VASTAUS 276/2002 vp

EV 276/2002 vp - HE 267/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 267/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 22/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että yleisestä kalleusluokitusjärjestelmästä luovutaan viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä sekä että viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä kumotaan kalleusluokituksen soveltamista tarkoittavien erityislakien säännökset.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntien yleisestä kalleusluokituksesta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (955/1973) 6 §,

sellaisena kuin se on laissa 999/1999, seuraavasti:

6 §

Tämä laki on voimassa vuoden 2005 loppuun, ja sitä sovelletaan kalleusluokitukseen vuosina 2004 ja 2005.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 2003.

_______________

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2003

​​​​