EDUSKUNNAN VASTAUS 276/2010 vp

EV 276/2010 vp - HE 307/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä (HE 307/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 15/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään EU-ympäristömerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010, jäljempänä parlamentin ja neuvoston asetus, täytäntöön panemiseksi tarpeellisista asioista.

2 §

Toimivaltainen elin

Parlamentin ja neuvoston asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu toimielin Suomessa on Motiva Services Oy.

Toimivaltaisen elimen on tehtävässään noudatettava hallintolakia (434/2003) ja kielilain (423/2003) säännöksiä siltä osin kuin parlamentin ja neuvoston asetuksesta ei muuta johdu. Toimivaltaisen elimen asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

Parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisia tehtäviä toimivaltaisessa elimessä hoitaviin sovelletaan heidän hoitaessaan näitä tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

3 §

Tarkastus ja valvonta

Ympäristöministeriöllä on oikeus tarkastaa ja valvoa Motiva Services Oy:n toimintaa toimivaltaisena elimenä.

4 §

Maksut

EU-ympäristömerkin myöntämistä koskevista hakemuksista ja merkin käytöstä perittäviin maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992) siltä osin kuin asiasta ei säädetä Euroopan unionin lainsäädännössä.

5 §

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus parlamentin ja neuvoston asetuksen 10 artiklan 6 kohdassa säädetyn kiellon rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

6 §

Muutoksenhaku

Toimivaltaisen elimen ympäristömerkin myöntämistä koskevassa asiassa antamasta päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen noudattaen mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Tällä lailla kumotaan Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annettu laki (958/1997).

_______________

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011

​​​​