EDUSKUNNAN VASTAUS 281/2014 vp

EV 281/2014 vp - HE 262/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta samoin kuin eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta samoin kuin eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 262/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 22/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Direktiivin täytäntöönpano

Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/99/EU, jäljempänä direktiivi, lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset ovat lakina noudatettavia, jollei tästä laista muuta johdu.

2 §

Soveltamisala

Tämän lain ja direktiivin mukaisesti:

1) tunnustetaan direktiivissä tarkoitettu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu eurooppalainen suojelumääräys;

2) annetaan eurooppalainen suojelumääräys ja lähetetään se tunnustettavaksi toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon.

3 §

Toimivaltaiset viranomaiset

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamista koskevat asiat käsittelee Helsingin käräjäoikeus.

Toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon toimitettavan eurooppalaisen suojelumääräyksen antaa se käräjäoikeus, joka asianomaisessa asiassa on määrännyt lähestymiskiellosta annetussa laissa (898/1998) tarkoitetun lähestymiskiellon tai jolla olisi toimivalta lähestymiskiellon määräämiseen.

Eurooppalaisen suojelumääräyksen voi antaa myös lähestymiskieltoasiaa käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin.

2 luku

Eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustaminen

4 §

Asian vireilletulo ja käsittely

Eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamista koskeva asia tulee vireille, kun toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu eurooppalainen suojelumääräys on saapunut käräjäoikeuteen.

Tunnustamista koskeva asia voidaan ratkaista pääkäsittelyä toimittamatta (kirjallinen menettely), jos se, jota eurooppalaisella suojelumääräyksellä on tarkoitus suojata, sekä se, jota vastaan määräys on annettu, ovat kirjallisesti ilmoittaneet, että he suostuvat asian käsittelemiseen kirjallisessa menettelyssä. Menettelyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 a luvussa säädetään asian ratkaisemisesta pääkäsittelyä toimittamatta.

Jos asia käsitellään suullisessa istunnossa, asia voidaan tutkia ja ratkaista asianosaisen poissaolosta huolimatta, jos asianosaisen läsnäolo asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeen ja hänet on kutsuttu tuomioistuimeen uhalla, että asia voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta.

Asian käsittelyssä noudatetaan muuten, mitä lähestymiskieltoasian käsittelystä säädetään.

5 §

Eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella määrättävä lähestymiskielto

Tunnustettuaan eurooppalaisen suojelumääräyksen käräjäoikeuden on määrättävä se, jota vastaan eurooppalainen suojelumääräys on annettu, lähestymiskiellosta annetun lain mukaiseen lähestymiskieltoon. Ratkaisusta on käytävä ilmi tieto kiellon perusteena olevasta eurooppalaisesta suojelumääräyksestä sekä lähestymiskiellosta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetut tiedot lukuun ottamatta tietoja kiellon hakijasta.

Jos eurooppalaista suojelumääräystä muutetaan siten, että muutoksella on merkitystä asiassa määrätyn lähestymiskiellon kannalta, lähestymiskieltoa on muutettava. Eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella määrätty lähestymiskielto on kumottava, jos suojelumääräys ennen lähestymiskiellon päättymistä kumotaan tai perutaan. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 4 §:n 2—4 momentissa säädetään.

Eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella määrättyyn lähestymiskieltoon sovelletaan muuten, mitä lähestymiskiellosta säädetään.

6 §

Väliaikainen lähestymiskielto

Eurooppalaiseen suojelumääräykseen perustuva lähestymiskielto voidaan lähestymiskiellosta annetun lain 11 §:ssä säädetyin perustein määrätä myös väliaikaisena. Väliaikaisesta lähestymiskiellosta päättää eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamista koskevaa asiaa käsittelevä tuomioistuin. Väliaikaiseen lähestymiskieltoon sovelletaan muuten, mitä siitä lähestymiskiellosta annetussa laissa säädetään.

3 luku

Eurooppalaisen suojelumääräyksen antaminen

7 §

Edellytykset

Eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa sellaisen lähestymiskiellon perusteella, joka on määrätty rikoksen tai väitetyn rikoksen johdosta.

8 §

Menettely

Eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa lähestymiskiellon määräämisen yhteydessä tai sen jälkeen, kun lähestymiskielto on määrätty. Suojelumääräyksen antamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 4 §:n 2—4 momentissa säädetään suojelumääräyksen tunnustamista koskevan asian käsittelystä.

Eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisesta on sen lisäksi, mitä direktiivin 7 artiklassa säädetään, tehtävä ratkaisu, josta käyvät ilmi:

1) asian ratkaissut tuomioistuin;

2) ratkaisun antamispäivä;

3) tieto suojelumääräystä edeltävästä lähestymiskiellosta.

Eurooppalaisen suojelumääräyksen antamista koskevasta ratkaisusta on ilmoitettava suojattavalle henkilölle sekä sille, jota vastaan määräys on annettu, siten kuin lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

4 luku

Erinäiset säännökset

9 §

Muutoksenhaku

Muutosta tässä laissa tarkoitettuun käräjäoikeuden päätökseen haetaan siten kuin muutoksenhausta käräjäoikeuden ratkaisuun säädetään. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei asiaa käsittelevä ylempi tuomioistuin toisin määrää.

10 §

Kielet ja käännökset

Suomeen toimitettu eurooppalainen suojelumääräys hyväksytään, jos se on tehty suomen, ruotsin tai englannin kielellä taikka siihen on liitetty käännös jollekin näistä kielistä. Myös muulla kielellä toimitettu eurooppalainen suojelumääräys voidaan hyväksyä, jos hyväksymiselle ei ole muuten estettä.

Käräjäoikeus huolehtii eurooppalaisen suojelumääräyksen kääntämisestä täytäntöönpanovaltion hyväksymälle kielelle.

11 §

Kulut

Eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamista ja antamista koskevan asian käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin sovelletaan, mitä lähestymiskieltoasian käsittelystä aiheutuvista kustannuksista lähestymiskiellosta annetun lain 14 §:ssä säädetään.

12 §

Viittaus rikoslakiin ja ilmoitusvelvollisuus

Rangaistus lähestymiskiellon rikkomisesta säädetään rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 a §:ssä.

Jos jonkun todetaan rikkoneen eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella määrättyä lähestymiskieltoa tai väliaikaista lähestymiskieltoa, asiaa koskevasta lainvoimaisesta ratkaisusta on ilmoitettava suojelumääräyksen antaneelle jäsenvaltiolle siten kuin direktiivin 12 artiklassa säädetään.

13 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20      .

Lakia sovelletaan suhteessa sellaiseen toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, joka on pannut direktiivin täytäntöön.

_______________

Laki

yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa annetaan yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 606/2013, jäljempänä asetus, täydentävät säännökset.

2 §

Toimivaltaiset tuomioistuimet

Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen asetuksen 4 artiklan mukaisesti tunnustamaan ja panemaan täytäntöön asetuksen soveltamisalaan kuuluvan toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa määrätyn suojelutoimenpiteen. Helsingin käräjäoikeus on myös toimivaltainen tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteeseen asetuksen 11 artiklan mukaisesti, päättämään tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytymisestä asetuksen 13 artiklan mukaisesti sekä keskeyttämään tai peruuttamaan tunnustamisen tai täytäntöönpanon 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Yleinen tuomioistuin on toimivaltainen myöntämään todistuksen asetuksen 5 ja 14 artiklan mukaisesti Suomessa määrätylle, asetuksen soveltamisalaan kuuluvalle lähestymiskiellosta annetussa laissa (898/1998) tarkoitetulle lähestymiskiellolle. Todistuksen antaa se tuomioistuin, joka on määrännyt lähestymiskiellon.

3 §

Sovellettava menettely

Asetuksen 11 ja 13 artiklassa tarkoitettu asia ratkaistaan pääkäsittelyä toimittamatta kirjallisessa menettelyssä siten kuin tässä pykälässä säädetään.

Käräjäoikeus pyytää suojeltavaa ja vaaraa aiheuttavaa henkilöä toimittamaan asiaan kirjallisen lausuman, jollei tämä ole selvästi tarpeetonta. Asiaa koskevasta hakemuksesta tai pyynnöstä on samalla ilmoitettava asiaan osalliselle, jollei tämä ole hakija tai pyynnön esittäjä. Asiaan osalliselle on lisäksi ilmoitettava, millä edellytyksillä asia voidaan ratkaista.

Jos käräjäoikeus harkitsee sen tarpeelliseksi, se voi varata asiaan osalliselle tilaisuuden suullisen lausuman antamiseen siten kuin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 a luvun 3 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 4 §:ssä säädetään.

Käräjäoikeuden on ilmoitettava asiaan osallisille kirjallisesti päätöksen antamispäivä hyvissä ajoin ennen ratkaisun antamista. Jollei asetuksessa toisin säädetä, käräjäoikeuden päätöksestä on ilmoitettava suojeltavalle ja vaaraa aiheuttavalle henkilölle siten kuin lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään sekä samalla annettava oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut muutoksenhakuohjeet.

Jollei asetuksessa toisin säädetä, asetuksen soveltamisalaan kuuluvan asian käsittelyssä noudatetaan muuten, mitä lähestymiskieltoasian käsittelystä säädetään.

4 §

Suojelutoimenpiteen täytäntöönpano ja rekisteriin ilmoittaminen

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa määrätty suojelutoimenpide pannaan Suomessa täytäntöön ilmoittamalla suojelutoimenpide lähestymiskiellosta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin siten kuin mainitun lain 9 §:n 3 momentissa säädetään. Samaan rekisteriin ilmoitetaan myös tämän lain tai asetuksen nojalla annetusta tuomioistuimen päätöksestä ja toimenpiteestä, jolla suojelutoimenpide on kumottu tai toimenpidettä muutettu.

5 §

Todistuksesta ilmoittaminen

Tuomioistuin ilmoittaa todistuksesta asetuksen 8 artiklan mukaisesti vaaraa aiheuttavalle henkilölle siten kuin lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n 2 momentissa säädetään.

6 §

Todistuksen oikaisu

Asetuksen 9 artiklan mukaiseen todistuksen oikaisuun sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 9 §:ssä säädetään virheen korjaamisesta.

7 §

Todistuksen peruuttaminen

Asetuksen 9 artiklan mukainen todistuksen peruuttamista koskeva asia ratkaistaan noudattaen soveltuvin osin 3 §:ssä säädettyä menettelyä.

8 §

Kielet ja käännökset

Suomeen toimitettu asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu todistus hyväksytään, jos se on tehty suomen, ruotsin tai englannin kielellä taikka siihen on liitetty käännös jollekin näistä kielistä. Myös muulla kielellä toimitettu todistus voidaan hyväksyä, jos hyväksymiselle ei ole muuten estettä.

Tuomioistuin huolehtii Suomessa annetun todistuksen kääntämisestä vastaanottavan Euroopan unionin jäsenvaltion hyväksymälle kielelle.

Jos Suomeen toimitettu todistus on tehty muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, Helsingin käräjäoikeuden tulee huolehtia todistuksen kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle.

9 §

Suojelutoimenpiteen rekisteröinti

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa määrätyn, Suomessa täytäntöön pannun suojelutoimenpiteen tallettamisesta poliisiasiain tietojärjestelmään ja tietojen poistamisesta järjestelmästä säädetään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003).

10 §

Viittaus rikoslakiin

Rangaistus lähestymiskiellon rikkomisesta säädetään rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 a §:ssä.

11 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20      .

_______________

Laki

lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 711/2004, uusi 4 momentti ja lakiin uusi 16 a § seuraavasti:

8 §

Ratkaisun sisältö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos lähestymiskielto määrätään, ratkaisuun on liitettävä selostus mahdollisuudesta pyytää eurooppalaista suojelumääräystä siten kuin siitä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/99/EU sekä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetussa laissa (     /     ) säädetään.

16 a §

Eurooppalainen suojelumääräys ja yksityisoikeuden alalla määrätty suojelutoimenpide

Lähestymiskiellon määräämisestä eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella sekä eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisesta säädetään eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/99/EU sekä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetussa laissa.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta säädetään yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 606/2013 sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetussa laissa (     /     ).

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

rikoslain 16 luvun 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 902/1998, uusi 2 momentti seuraavasti:

16 luku

Rikoksista viranomaisia vastaan

9 a §

Lähestymiskiellon rikkominen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sovellettaessa 1 momenttia lähestymiskieltoon rinnastetaan suojelutoimenpide, joka on ilmoitettu poliisiasiain tietojärjestelmään yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (     /     ) 4 §:n nojalla. Lähestymiskiellon rikkomisena ei pidetä yhteydenottoja, joihin on lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) 3 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla asiallinen peruste ja jotka ovat ilmeisen tarpeellisia.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20      .

_______________

Laki

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin (761/2003) siitä lailla 1181/2013 kumotun 47 a §:n tilalle uusi 47 a § seuraavasti:

8 luku

Erinäiset säännökset

47 a §

Yksityisoikeuden alalla määrätyt suojelutoimenpiteet

Mitä tässä laissa säädetään lähestymiskiellosta, sovelletaan suojelutoimenpiteeseen, joka on ilmoitettu poliisiasiain tietojärjestelmään yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (     /     ) 4 §:n nojalla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20      .

_______________

Laki

vankeuslain 19 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vankeuslain (767/2005) 19 luvun 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

19 luku

Ilmoitukset ja tiedon antaminen

4 §

Ilmoitus poistumisluvasta ja vapauttamisesta

Vangin vapauttamisesta ja vankilasta poistumisesta saadaan ilmoittaa asianomistajalle tai muulle henkilölle, jos vangin käyttäytymisen tai hänen esittämiensä uhkausten johdosta on perusteltua syytä epäillä, että vanki syyllistyy tämän tai tälle läheisen henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikokseen. Ilmoitus voidaan antaa myös henkilölle, johon nähden vangilla on lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) mukainen lähestymiskielto tai yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (     /     ) 4 §:n nojalla poliisiasiain tietojärjestelmään ilmoitettu suojelutoimenpide.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20      .

_______________

Laki

poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 16 luvun 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

16 luku

Ilmoituksen ja tiedon antaminen

2 §

Ilmoitus poistumisluvasta ja vapautumisesta

Vapautensa menettäneen vapauttamisesta ja säilytystilasta poistumisesta saadaan ilmoittaa asianomistajalle tai muulle henkilölle, jos vapautensa menettäneen käyttäytymisen tai hänen esittämiensä uhkausten johdosta on perusteltua syytä epäillä, että vapautensa menettänyt syyllistyy tämän tai tälle läheisen henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikokseen. Ilmoitus voidaan antaa myös henkilölle, johon nähden vapautensa menettäneellä on lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) mukainen lähestymiskielto tai yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (     /     ) 4 §:n nojalla poliisiasiain tietojärjestelmään ilmoitettu suojelutoimenpide.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20      .

_______________

Laki

tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 6 §:n 1 momentin 22 kohta, sellaisena kuin se on laissa 852/2006, seuraavasti:

6 §

Maksuttomat suoritteet

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei peritä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22) lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998), eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain ( / ) sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain ( / ) mukaisessa asiassa;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20      .

_______________

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2015

​​​​