EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2010 vp

EV 29/2010 vp - HE 272/2009 vp

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 272/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 1/2010 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

viestintämarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 10 §:n 3 momentti, 67 §:n 3 momentin 2 kohta, 67 b §:n 1 momentti, 67 e §:n 1 momentti, 67 f §:n 2 momentti ja 128 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 67 §:n 3 momentin 2 kohta, 67 b §:n 1 momentti, 67 e §:n 1 momentti ja 67 f §:n 2 momentti laissa 759/2006 sekä 128 §:n 2 momentti laissa 518/2004, seuraavasti:

10 §

Toimiluvan sisältö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toimilupa, joka koskee verkkopalvelun tar-jontaa maanpäällisessä joukkoviestintäverkos-sa, voidaan myöntää sillä ehdolla, että toimiluvan haltija omalta osaltaan huolehtii siitä, että Yleisradio Oy sekä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:n 1 momentissa ja yleisradiotoiminnasta annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 117/1993) 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ohjelmistoluvan haltija saavat käytettäväkseen toiminnan harjoittamiseen tarvittavan kapasiteetin. Toimilupaviranomaisen on edellä mainituilla toimilupaehdoilla huolehdittava siitä, että mainitut televisio- ja radiotoiminnan harjoittajat saavat kaikissa tilanteissa käytettäväkseen toiminnan harjoittamiseen tarvittavan kapasiteetin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67 §

Viestintäpalvelusopimus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sopimuksessa on mainittava ainakin:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) tarjottavien palvelujen laatu ja ominaisuudet sekä ylläpitopalvelutyypit, laajakaistapalveluista myös tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67 b §

Vakiokorvaus toimituksen viivästyksestä

Käyttäjällä on 67 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä on vähintään 20 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67 e §

Virheen oikaisu

Käyttäjällä on oikeus vaatia, että teleyritys korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että siitä aiheutuu käyttäjälle kustannuksia. Teleyritys ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi teleyritykselle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Kustannusten kohtuuttomuutta ja kohtuutonta haittaa arvioitaessa on erityisesti otettava huomioon virheen merkitys ja suorituksen arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta käyttäjälle huomattavaa haittaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67 f §

Hinnanalennus ja vakiohyvitys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käyttäjällä on oikeus vakiohyvitykseen, jos 67 d §:ssä tarkoitettu virhe perustuu toimituk-sen keskeytykseen. Vakiohyvityksen määrä on vähintään 20 euroa kultakin alkavalta keskey-tysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa. Jos käyttäjälle maksetaan vakiohyvitys, hänellä ei ole oikeutta 1 momentissa tarkoitettuun hinnanalennukseen saman keskeytyksen johdosta.

128 §

Viestintäverkon ja viestintäpalvelun laatuvaatimukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teleyrityksen on välittömästi ilmoitettava Viestintävirastolle ja käyttäjälle mahdollisesta merkittävästä viasta tai häiriöstä viestintäver-kossa tai viestintäpalvelussa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    . Lain 10 § tulee kuitenkin voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Lakia sovelletaan myös ennen sen voimaan-tuloa tehtyihin sopimuksiin. Jos viestintäpalvelussa oleva virhe on ilmennyt tai palvelun toimitus viivästynyt ennen lain voimaantuloa, seuraamuksiin sovelletaan kuitenkin lain voimaan tullessa voimassa ollutta lakia.

_______________

Laki

televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998) 7 a §, sellaisena kuin se on laissa 394/2003, seuraavasti:

7 a §

Yleisradio Oy:n oikeus televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen

Yleisradio Oy saa harjoittaa Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä tarkoitettua julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa ilman toimilupaa. Valtioneuvoston velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiö saa käyttöönsä tässä toiminnassa tarvitsemansa, sille radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 6 §:ssä tarkoitetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyn määrän maanpäällisen televisio- ja radioverkon kapasiteettia tai radioverkon taajuuksia ja että yhtiö voi käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Teleyrityksen velvollisuudesta varata riittävä määrä edellä mainittua kapasiteettia säädetään tarkemmin viestintämarkkinalain 10 §:n 3 momentissa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20     .

_______________

Laki

radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan radiotaajuuksista ja telelaitteista 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1015/2001) 6 §:n 2 momentin 4 kohta ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 332/2009, sekä

lisätään 6 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 5 kohta seuraavasti:

6 §

Radiotaajuuksien käyttö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan yleiset periaatteet taajuuksien käytölle sekä taajuussuunnitelma:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) tuotekehitys-, testaus- ja opetustoimintaan tarkoitetuille taajuusalueille;

5) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä tarkoitettuun julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaan tarkoitetuille taajuusalueille.

Ennen kuin valtioneuvosto vahvistaa taajuussuunnitelman, teleyrityksille, Yleisradio Oy:lle ja muille taajuusalueiden käyttäjäryhmiä edustaville tahoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi taajuussuunnitelmasta. Valtioneuvoston on tarkasteltava taajuussuunnitelmaa uudelleen, jos 2 momentissa tarkoitettuun julkiseen palveluun tai toimiluvanvaraiseen toimintaan voidaan osoittaa lisää taajuusalueita tai jos edellä tässä momentissa mainittu taho esittää tarkastelua koskevan perustellun pyynnön.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Laki

viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta 29 päivänä helmikuuta 2008 annetun lain (119/2008) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-kuuta 2008 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2012.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2010