EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2012 vp

EV 29/2012 vp - HE 93/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia

Hallitus on vuoden 2011 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 93/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PuVM 3/2012 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

puolustustarvikkeiden viennistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään puolustustarvikkeiden viennin, siirron, välityksen ja kauttakuljetuksen valvonnasta ja valvontamenettelystä.

2 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä lakia ei sovelleta, jos:

1) puolustusvoimat, rajavartiolaitos, poliisi tai niiden valtuuttama tilapäisesti vie maasta tai siirtää puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen tai poliisin omistaman tai hallinnassa olevan puolustustarvikkeen;

2) puolustusvoimat, rajavartiolaitos, poliisi tai niiden toimeksiannon saanut vie maasta tai siirtää puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen tai poliisin käynnissä olevaa hanketta varten tilapäisesti maahantuodun puolustustarvikkeen;

3) vieraan valtion puolustusvoimat vie maasta, siirtää tai kuljettaa Suomen alueen kautta omistamansa tai hallinnassaan olevat puolustustarvikkeet, jos toiminta perustuu Pohjois-Atlantin sopimukseen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehtyyn sopimukseen (SopS 65/1997) taikka Euroopan unionin kriisinhallintatehtävään taikka muuhun kriisinhallintatehtävään;

4) toimintaan on myönnetty lupa aluevalvontalain (755/2000) nojalla.

3 §

Puolustustarvikkeet

Tässä laissa puolustustarvikkeella tarkoitetaan Euroopan unionin yhteisessä puolustus-tarvikeluettelossa (puolustustarvikeluettelo) määriteltyjä, ominaisuuksiensa perusteella 22 tuoteluokkaan jaoteltuja, erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja tuotteita ja niitä varten suunniteltuja komponentteja, lisälaitteita, lisävarusteita, varustusta ja järjestelmiä.

Puolustustarvikkeella tarkoitetaan myös puolustustarvikkeen valmistukseen liittyvää tietotaitoa ja valmistusoikeutta.

Puolustustarvikeluettelon tuoteluokan 1 osalta tätä lakia sovelletaan vain erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuihin täysautomaattisiin aseisiin, tarkkuuskivääreihin, rihlattomiin aseisiin ja aseisiin, joissa käytetään hylsytöntä ampumatarviketta sekä aseisiin suunniteltuihin komponentteihin, lisälaitteisiin ja varusteisiin.

Puolustustarvikeluettelon tuoteluokan 3 osalta tätä lakia sovelletaan 3 momentissa tarkoitettujen aseiden osalta:

1) vähintään 12,7 millimetrin ampumatarvikkeisiin ja niiden komponentteihin;

2) alle 12,7 millimetrin panssaria lävistäviin, sytyttäviin ja valojuovallisiin ampumatarvikkeisiin ja niiden komponentteihin sekä muihin sotilasstandardien mukaan merkittyihin ampumatarvikkeisiin ja niiden komponentteihin.

4 §

Muu lainsäädäntö ja kansainväliset velvoitteet

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta säädetään kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetussa laissa (562/1996).

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valvonnasta säädetään lisäksi ampuma-aselaissa (1/1998).

Puolustustarvikkeiden valvonnassa noudatetaan lisäksi, mitä siitä erikseen säädetään tai Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 luku

Luvanvaraisuus

5 §

Vienti

Puolustustarvikkeen saa viedä Suomesta Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain vientiin myönnetyllä luvalla.

6 §

Siirto

Puolustustarvikkeen saa viedä Suomesta Euroopan talousalueelle vain siirtoon myönnetyllä tai julkaistulla luvalla.

7 §

Välitys

Suomen alueella tapahtuva toiminta, jossa välittäjä saattaa sopijapuolet yhteyteen toistensa kanssa Euroopan talousalueen ulkopuolisten valtioiden välistä puolustustarvikkeen vientiä tai Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välistä puolustustarvikkeiden siirtoa koskevan sopimuksen aikaansaamiseksi, on sallittu vain välitykseen myönnetyllä luvalla.

Suomen alueen ulkopuolella Suomen kansalainen, suomalainen yhteisö sekä kotikuntalain (201/1994) mukaisesti Suomessa vakinaisesti asuva ulkomaalainen saa välittää puolustustarvikkeita vain välitykseen myönnetyllä luvalla.

8 §

Kauttakuljetus

Puolustustarvikkeita saa kuljettaa Suomen kautta vain kauttakuljetukseen myönnetyllä luvalla, jos viejä tai vastaanottaja tai molemmat ovat Euroopan talousalueen ulkopuolella.

3 luku

Luvan myöntämisen ja peruuttamisen edellytykset

9 §

Lupaharkinnan yleiset edellytykset

Edellä 2 luvussa tarkoitettu lupa myönnetään tai julkaistaan vain, jos se on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista eikä se vaaranna Suomen turvallisuutta.

Luvan myöntäminen ja julkaiseminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa on otettava huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksytty Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta (2008/944/YUTP).

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista yleisistä edellytyksistä.

10 §

Siirtolupatyypit

Siirtolupa voi olla:

1) yleinen siirtolupa, joka julkaistaan lupaehtoineen avoimena lupana useammalle Suomeen sijoittautuneelle toimittajalle puolustustarvikkeiden siirtoon yhdelle tai useammalle Euroopan talousalueelle sijoittautuneelle vastaanottajalle tai vastaanottajaryhmälle;

2) koontisiirtolupa, joka myönnetään puolustustarvikkeiden siirtoon vastaanottajille yhdessä tai useammassa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa;

3) yksittäinen siirtolupa, joka myönnetään yhteen puolustustarvikesiirtoon yhdelle vastaanottajalle Euroopan talousalueella.

11 §

Yleisen siirtoluvan julkaisemisen edellytykset

Yleinen siirtolupa voidaan julkaista, jos:

1) puolustustarvikkeen vastaanottaja on Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion puolustusvoimat taikka puolustusalan hankintaviranomainen, joka tekee hankintoja ainoastaan Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion puolustusvoimille;

2) puolustustarvikkeen vastaanottaja on luotettavuustodistuksen saanut yritys;

3) puolustustarvike siirretään esittely-, arviointi- ja näyttelytarkoituksiin;

4) puolustustarvike siirretään huoltoa ja korjausta varten tuotteen alkuperäiselle toimittajalle;

5) hallitustenvälinen yhteistyöjärjestely edellyttää yleistä siirtolupaa;

6) siirtoon on muu erityinen edellä tarkoitettuihin perusteisiin rinnastettava syy.

Siirtoluvan käyttötilanteet, tuotekate ja muut ehdot määritellään siirtoluvassa.

12 §

Koontisiirtoluvan myöntämisen edellytykset

Koontisiirtolupa voidaan myöntää yksittäiselle toimittajalle puolustustarvikkeiden siirtoon yhdelle tai usealle vastaanottajalle, jos hakijan arvioidaan täyttävän tässä luvussa säädetyt yleiset edellytykset ja siirtotilanteissa ei voida käyttää yleistä siirtolupaa.

13 §

Yksittäisen siirtoluvan myöntämisen edellytykset

Yksittäinen siirtolupa voidaan myöntää hakemuksesta, jos Suomen keskeisten turvallisuusetujen suojeleminen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaaminen taikka Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden ja sitoumusten noudattaminen edellyttää luvan myöntämistä yksittäisenä.

14 §

Hakijaa koskevat edellytykset

Edellä 2 luvussa tarkoitettu lupa voidaan myöntää hakijalle, joka toimintansa luonteen tai muiden lupa-asian käsittelyn yhteydessä ilmi tulleiden seikkojen perusteella on sopiva viemään, siirtämään, huolehtimaan kauttakuljetuksesta tai välittämään puolustustarvikkeita ja jonka arvioidaan noudattavan tässä laissa ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

15 §

Loppukäytön varmentaminen

Edellä 2 luvussa tarkoitetun luvan hakija voidaan velvoittaa antamaan selvitys puolustustarvikkeiden lopullisesta käyttäjästä. Selvityksenä hyväksytään tuotteiden loppukäyttäjän antama todistus (loppukäyttäjätodistus).

Jos lupahakemuksen kohteena oleva tavara on tarkoitettu käytettäväksi vain toisen tuotteen komponenttina, sen, jonka oman tuotteen valmistuksessa tavaraa käytetään, on tavaran lopullisena käyttäjänä vaadittaessa annettava todistus tällaisesta käytöstä (todistus käytöstä omassa tuotannossa).

Puolustusministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä loppukäytön varmentamisesta.

16 §

Luvan voimassaolo

Vienti-, välitys- ja kauttakuljetuslupa sekä yksittäinen siirtolupa myönnetään määrä-ajaksi.

Koontisiirtolupa myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se voidaan uusia.

Yleinen siirtolupa on voimassa toistaiseksi, jos sitä ei erikseen peruuteta.

17 §

Luvan peruuttaminen

Lupa voidaan peruuttaa, jos:

1) lupaehtoja on olennaisesti rikottu;

2) lupaa haettaessa on tahallaan annettu harhaanjohtavia tietoja;

3) luvan myöntämisen yleiset edellytykset tai olosuhteet, joiden perusteella lupa on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet;

4) luvan peruuttamiseen harkitaan olevan muu näihin rinnastettava painava syy.

Lupa voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi.

4 luku

Menettely lupa-asioissa

18 §

Yleisen siirtoluvan julkaiseminen

Puolustusministeriö julkaisee yleiset siirtoluvat.

Yleiset siirtoluvat julkaistaan puolustusministeriön internetsivuilla.

19 §

Luvan hakeminen

Vientilupaa, koontisiirtolupaa, yksittäistä siirtolupaa sekä kauttakuljetus- ja välityslupaa haetaan kirjallisesti puolustusministeriöltä puolustusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Lupaa haettaessa on ilmoitettava:

1) tiedot hakijasta;

2) puolustustarvikkeen vastaanottaja ja loppukäyttö;

3) määrämaat;

4) puolustustarvike, sen määrä sekä euromääräinen arvo;

5) aika, jonka luvan tulisi olla voimassa;

6) muu puolustusministeriön tarvittaessa pyytämä selvitys.

20 §

Lupaviranomainen

Valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee vienti- ja kauttakuljetuslupa-asian, jos vietävä tuote sisältyy 3 §:ssä tarkoitettuihin puolustustarvikeluettelon tuoteluokkiin 1—10 tai 12 ja viennin arvo on huomattavan suuri tai asian ulko- ja turvallisuuspoliittinen merkitys sitä edellyttää.

Puolustusministeriö ratkaisee vienti- ja kauttakuljetuslupa-asian muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tilanteiden osalta tai jos puolustustarvikkeet viedään maasta tilapäisesti eikä niiden omistusoikeus siirry ulkomaille.

Puolustusministeriö ratkaisee puolustustarvikkeen siirtoa ja välitystä koskevan lupa-asian.

Puolustusministeriön on lupa-asian sitä edellyttäessä selvitettävä erikseen ulkoasiainministeriöltä, ettei luvan myöntämiseen ole ulko- ja turvallispoliittista estettä.

21 §

Puolustustarvikkeiden maastavientiasioiden työryhmä

Puolustustarvikkeiden maastavientiasioiden käsittelyä varten on puolustusministeriön kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama puolustustarvikkeiden maastavientiasioiden työryhmä, jossa ovat edustettuina puolustusministeriö, ulkoasiainministeriö, pääesikunta, suojelupoliisi, Poliisihallitus ja Tullihallitus.

Työryhmän tehtävänä on antaa puolustusministeriölle lausunto sellaisesta tässä laissa tarkoitetusta lupahakemuksesta, jonka ulko- ja turvallisuuspoliittinen merkitys sitä edellyttää, sekä puolustustarvikemäärittelyä ja ennakkolausuntopyyntöä koskevasta asiasta.

22 §

Puolustustarvikemäärittely

Puolustusministeriö ratkaisee yksittäistapauksissa oma-aloitteisesti tai pyynnöstä, kuuluuko tuote 3 §:ssä tarkoitettuihin puolustustarvikeluettelon tuoteluokkiin ja tämän lain soveltamisalaan. Edellä mainittua ratkaisua pyydettäessä on kirjallisesti ilmoitettava:

1) tiedot hakijasta;

2) kuvaus tuotteesta;

3) muu puolustusministeriön tarvittaessa pyytämä selvitys.

23 §

Ennakkolausunto

Puolustusministeriö antaa pyydettäessä ennen lupa-asian vireillepanoa lausunnon siitä, täyttääkö aiottu puolustustarvikkeen vienti, siirto, kauttakuljetus tai välitys 3 luvussa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset.

Ennakkolausuntoa on pyydettävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

1) tiedot hakijasta;

2) puolustustarvikkeen vastaanottaja ja loppukäyttö;

3) määrämaat;

4) puolustustarvike, sen määrä sekä euromääräinen arvo;

5) muu puolustusministeriön tarvittaessa pyytämä selvitys.

5 luku

Luotettavuustodistus

24 §

Luotettavuustodistuksen hakeminen

Sen, joka haluaa ottaa vastaan puolustustarvikkeita 10 §:ssä tarkoitetun yleisen siirtoluvan nojalla, on haettava puolustusministeriöltä luotettavuustodistus.

Luotettavuustodistusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on ilmoitettava tiedot hakijasta, hakijan puolustusalan toiminnasta sekä hakijan sisäisestä siirron- ja vienninhallintajärjestelmästä johtohenkilöineen.

25 §

Tietojen saanti viranomaiselta

Puolustusministeriöllä on luotettavuustodistuksen myöntämisen arvioimiseksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada:

1) suojelupoliisilta tai pääesikunnalta tieto hakijaa koskevasta kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) tarkoitetusta yhteisöturvallisuusselvityksestä;

2) Poliisihallitukselta selvitys hakijaa koskevista, ampuma-aselaissa tarkoitetuista luvista ja lupien voimassaolosta.

Puolustusministeriö voi pyytää luotettavuustodistuksen hakijan suostumuksella kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa tarkoitettua yhteisöturvallisuusselvitystä vastaavan selvityksen käynnistämistä, jos hakijalla ei ole voimassa olevaa yhteisöturvallisuusselvitystä.

26 §

Luotettavuustodistuksen myöntämisen edellytykset

Puolustusministeriö arvioi 24 §:ssä tarkoitetusta hakemuksesta ja 25 §:ssä tarkoitetusta yhteisöturvallisuusselvityksestä ja ampuma-aselaissa tarkoitettuja lupia koskevasta selvityksestä saatavien tietojen perusteella hakijan luotettavuutta ja toimintaa puolustustarvikkeiden tuotannon, viennin ja tuonnin alueella, hakijan henkilöstö- ja muita voimavaroja sekä siirron- ja vienninhallintajärjestelmiä. Puolustusministeriö myöntää luotettavuustodistuksen sille, jonka arvioidaan edellä mainittujen tietojen perusteella noudattavan puolustustarvikkeiden vientiä ja siirtoa koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

27 §

Luotettavuustodistuksen voimassaolo

Luotettavuustodistus on voimassa määräajan, kuitenkin enintään viisi vuotta.

Puolustusministeriön on vähintään joka kolmas vuosi tarkastettava, että todistuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Tarkastusta varten puolustusministeriöllä on oikeus saada 24 §:n 2 momentissa, 25, 33 ja 35 §:ssä tarkoitetut tiedot ja tarkastaa tiloja, joissa 33 §:ssä tarkoitettuja tietoja säilytetään. Tarkastusta ei saa kuitenkaan suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa.

Luotettavuustodistuksen saaneen vastaanottavan yrityksen on ilmoitettava puolustusministeriölle sellaisista toimintansa muutoksista, jotka voivat vaikuttaa luotettavuustodistuksen voimassaolon edellytyksiin.

Luotettavuustodistuksen myöntämisen edellytysten täyttymistä koskevaan tarkastukseen sovelletaan hallintolain (434/2003) 39 §:ää.

Puolustusministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä luotettavuustodistuksen voimassaolon tarkistamisesta.

28 §

Luotettavuustodistuksen julkaiseminen

Puolustusministeriö pitää ajantasaista luetteloa suomalaisen luotettavuustodistuksen saajista sekä julkaisee tiedot Euroopan komission ylläpitämässä keskusrekisterissä. Puolustusministeriö ilmoittaa tiedot Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille keskusrekisterin kautta.

Puolustusministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä luotettavuustodistuksen julkaisemista ja päivittämistä koskevasta menettelystä.

29 §

Luotettavuustodistuksen peruuttaminen

Puolustusministeriö voi peruuttaa luotettavuustodistuksen, jos 25 §:n mukaisessa selvityksessä tai muutoin on tullut ilmi seikkoja, jotka osoittavat, ettei luotettavuustodistuksen saaja täytä todistuksen myöntämisen edellytyksiä.

Luotettavuustodistus voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi.

30 §

Luotettavuustodistusten vastavuoroinen tunnustaminen

Toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myönnetty luotettavuustodistus on voimassa Suomessa.

6 luku

Rekisteröityminen

31 §

Rekisteröityminen yleisen siirtoluvan käyttäjäksi

Sen, joka aikoo siirtää puolustustarvikkeita puolustusministeriön julkaisemalla yleisellä siirtoluvalla, on rekisteröidyttävä puolustusministeriössä ennen yleisen siirtoluvan ensimmäistä käyttökertaa.

Rekisteröitymishakemuksessa on ilmoitettava:

1) tiedot hakijasta;

2) yleinen siirtolupa, jota hakija aikoo käyttää;

3) muu puolustusministeriön tarvittaessa pyytämä selvitys.

Rekisteröityminen hyväksytään, jos 2 momentin tietojen perusteella arvioidaan, että hakija kykenee täyttämään yleisen siirtoluvan ehdot ja on 14 §:n mukaan sopiva siirtämään puolustustarvikkeita.

Rekisteröityminen yleisen siirtoluvan käyttäjäksi vahvistetaan puolustusministeriön antamalla todistuksella.

32 §

Rekisteröitymisen hyväksymisen peruuttaminen

Puolustusministeriö voi peruuttaa rekisteröitymisen hyväksymisen, jos:

1) yleisen siirtoluvan ehtoja on olennaisesti rikottu;

2) rekisteröitymistä haettaessa on tahallaan annettu harhaanjohtavia tietoja;

3) rekisteröitymisen hyväksymisen edellytykset tai olosuhteet, joiden perusteella rekisteröityminen on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet;

4) rekisteröitymisen peruuttamiseen harkitaan olevan muu näihin rinnastettava painava syy.

Rekisteröitymisen hyväksyminen voidaan peruuttaa kokonaan tai määräajaksi.

7 luku

Erinäiset säännökset

33 §

Puolustusministeriölle toimitettavat selvitykset ja kirjanpito

Sen, jolle on myönnetty vienti-, siirto-, kauttakuljetus- tai välityslupa, on toimitettava puolustusministeriölle luotettava selvitys tuotteiden toimittamisesta lupaehtojen mukaisesti määrämaahan sekä osaltaan puolivuosittain selvitys maasta viedyistä, siirretyistä, kauttakuljetuksen kohteena olleista tai välitetyistä puolustustarvikkeista.

Sen, jolle on myönnetty siirtolupa, sekä yleisen siirtoluvan käyttäjän on pidettävä tapahtumakohtaista ja täydellistä kirjanpitoa toteuttamistaan siirroista. Kirjanpidon säilyttämisestä säädetään kirjanpitolaissa (1336/1997).

Kirjanpitoon on sisällytettävä seuraavat tiedot:

1) viety tai siirretty puolustustarvike;

2) puolustustarvikkeen määrä ja euromääräinen arvo;

3) vienti- tai siirtopäivät;

4) vastaanottaja;

5) loppukäyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa;

6) selvitys siitä, että tiedot mahdollisista siirtolupaan liitetyistä vientirajoituksista on toimitettu puolustustarvikkeiden vastaanottajalle.

Puolustusministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä puolustusministeriölle toimitettavista selvityksistä sekä siirtoja koskevasta kirjanpidosta.

34 §

Tullilaitoksen valvonta

Puolustustarvikkeiden vientiä, siirtoa ja kauttakuljetusta valvoo tullilaitos.

35 §

Oikeus saada tietoja

Sen lisäksi, mitä 25 §:ssä säädetään tietojen saamisesta, puolustusministeriöllä, puolustusvoimilla, ulkoasiainministeriöllä, sisäasiainministeriöllä, suojelupoliisilla, Poliisihallituksella ja tulliviranomaisella on oikeus niitä muutoin koskevien salassapitosäännösten estämättä antaa toisilleen sellaisia tässä laissa tarkoitettuja luvan hakijaan, tuotteeseen, loppukäyttöön ja muuhun puolustustarvikkeiden vientivalvontaan liittyviä tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat valvontatehtävässään.

36 §

Maksut

Tässä laissa säädetystä lupapäätöksestä, luotettavuustodistuksesta ja siihen mahdollisesti sisältyvästä yhteisöturvallisuusselvityksestä sekä rekisteröitymisestä peritään maksu. Maksujen suuruudesta säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

37 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tämän lain 17, 29 ja 32 §:ssä tarkoitettua päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

38 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) jättää toimittamatta 33 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen tai

2) rikkoo 33 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettuja säännöksiä kirjanpidosta,

on tuomittava puolustustarvikkeiden maastavientirikkomuksesta sakkoon.

Rangaistus puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 46 luvun 11 §:ssä.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

39 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Tällä lailla kumotaan puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annettu laki (242/1990).

40 §

Siirtymäsäännös

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin lupahakemuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen lain nojalla annetut luvat jäävät edelleen voimaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Laki

rikoslain 34 a ja 46 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohta ja 4 §:n 2 momentti sekä 46 luvun 11 §, sellaisina kuin ne ovat, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 17/2003 ja 4 §:n 2 momentti laissa 832/2003 sekä 46 luvun 11 § laissa 425/2009, seuraavasti:

34 a luku

Terrorismirikoksista

1 §

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset

Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, tekee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) törkeän varkauden tai törkeän moottorikulkuneuvon käyttövarkauden, jonka kohteena on joukkoliikenteeseen tai tavarankuljetukseen soveltuva moottorikulkuneuvo, tuhotyön, liikennetuhotyön, terveyden vaarantamisen, törkeän vahingonteon, törkeän ampuma-aserikoksen tai puolustustarvikkeiden maastavientirikoksen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Terroristiryhmän toiminnan edistäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään oikeudellisesta neuvonnasta, ei koske rikoksen esitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn taikka rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvää oikeudellisen avustajan tai asiamiehen tehtävien hoitamista.

46 luku

Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset

11 §

Puolustustarvikkeiden maastavientirikos

Joka ilman puolustustarvikkeiden viennistä annetussa laissa ( / ) tarkoitettua lupaa

1) vie tai siirtää Suomesta puolustustarvikkeita,

2) saattaa sopijapuolet yhteyteen toistensa kanssa kolmansien maiden välillä tapahtuvaa puolustustarvikkeiden vientiä tai siirtoa koskevan sopimuksen aikaan saamiseksi tai

3) kuljettaa puolustustarvikkeita Suomen kautta, kun puolustustarvikkeen viejä tai vastaanottaja on Euroopan talousalueen ulkopuolella,

on tuomittava puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.

Puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta on tuomittava myös se, joka

1) puolustustarvikkeiden viennistä annetussa laissa tarkoitetun vientiluvan, siirtoluvan, välitysluvan tai kauttakuljetusluvan saamiseksi antaa totuuden vastaisia tietoja tai salaa tietoja tai

2) siirtää puolustustarvikkeita Suomesta Euroopan talousalueelle ilman, että on rekisteröitynyt puolustusministeriössä puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain 31 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1 momentissa ja 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun rikoksen yritys on rangaistava.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

ampuma-aselain 41 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ampuma-aselain (1/1998) 41 § seuraavasti:

41 §

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto Suomesta, välitys ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiksi katsottavien ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten viennistä, siirrosta Suomesta, välityksestä ja kauttakuljetuksesta säädetään puolustustarvikkeiden viennistä annetussa laissa (     /     ).

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain (562/1996) 4 §:n 2 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 226/2011, seuraavasti:

4 §

Tuoteluetteloon kuulumattoman tuotteen viennin, välityksen, kauttakulun ja siirron luvanvaraisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti on luvanvaraista myös, jos ostajamaahan tai määrämaahan kohdistuu neuvoston hyväksymällä yhteisellä kannalla tai yhteisellä toiminnalla, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksellä tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla määrätty aseidenvientikielto ja jos viejä on saanut ulkoasiainministeriöltä ilmoituksen siitä, että kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut sotilaalliseen loppukäyttöön. Sotilaallisella loppukäytöllä tarkoitetaan:

1) sisällyttämistä puolustustarvikkeiden viennistä annetussa laissa ( / ), jäljempänä maastavientilaki, tarkoitettuihin puolustustarvikkeisiin;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 77 §:n 4 momentti seuraavasti:

77 §

Muovailtavien räjähteiden merkitseminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Puolustustarvikkeiden maastaviennistä säädetään puolustustarvikkeiden viennistä annetussa laissa (     /     ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain (346/1997) 2 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 902/2010, seuraavasti:

2 §

Viranomaiset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yleissopimuksen edellyttämästä vientivalvonnasta vastaa ulkoasiainministeriö. Puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain (     /     ) soveltamisalaan kuuluvista tehtävistä vastaa kuitenkin puolustusministeriö.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2012