EDUSKUNNAN VASTAUS 3/2010 vp

EV 3/2010 vp - HE 258/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 258/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovat antaneet asiasta mietintönsä (StVM 54/2009 vp ja PeVM 11/2009 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annettuun lakiin (555/1998) väliaikaisesti uusi 18 a § seuraavasti:

18 a §

Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksun suuruus

Sen estämättä, mitä 18 §:ssä säädetään työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta, yliopistot maksavat 18 §:n mukaista alempaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksua. Yliopistoista säädetään yliopistolaissa (558/2009).

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tätä lakia sovelletaan vuosien 2010—2011 työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2010