EDUSKUNNAN VASTAUS 30/2005 vp

EV 30/2005 vp - HE 276/2004 vp

Hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Asia

Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä (HE 276/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 4/2005 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat:

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin asetustasolla säädettyjen ASP-lainojen enimmäismäärien nostamiseksi järjestelmän käyttökelpoisuuden lisäämiseksi.

2.

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää jatkossa mahdollisuudet ASP-lainojen valtiontakauksen enimmäismäärän nostamiseksi ja tekee tätä tarkoittavan esityksen.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

asuntosäästöpalkkiolain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asuntosäästöpalkkiolain (1634/1992) 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 206/1996, seuraavasti:

5 §

Omasäästöosuus

Asuntosäästöpalkkiotilille on tehtävä vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä talletus, jonka vähimmäis- ja enimmäissuuruudesta säädetään asetuksella. Talletusten sekä niille suoritettavan koron ja lisäkoron yhteismäärän on vastattava kymmentä prosenttia asunnon kauppa- tai hankintahinnasta. Lisäkorko otetaan tällöin huomioon laskettuna siihen ajankohtaan saakka, jolloin vastaantulolainan suuruudesta sovitaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005. Sitä sovelletaan ennen lain voimaantuloa tehtyihin asuntosäästösopimuksiin vain, jos asuntosäästötallettaja ja rahalaitos niin sopivat.

_______________

Laki

omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään omistusasuntolainojen valtiontakauksesta 28 päivänä maaliskuuta 1996 annetun lain (204/1996) 2 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 5 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 701/2001, uusi 2 momentti ja 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Omistusasuntolaina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos asuntolaina tai sen osa on myönnetty oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain (639/1982) mukaisena korkotukilainana, korotetaan 1 ja 2 momentissa säädettyä prosenttimäärää viidellä prosenttiyksiköllä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Valtiontakauksen suuruus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos asuntolaina tai sen osa on myönnetty oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain mukaisena korkotukilainana, korotetaan 1 momentissa säädettyä prosenttimäärää viidellä prosenttiyksiköllä.

9 §

Asunnon luovutus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos asuntolaina tai sen osa on myönnetty oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain mukaisena korkotukilainana, korotetaan 1 momentissa säädettyä prosenttimäärää viidellä prosenttiyksiköllä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen 1 päivää kesäkuuta 2005 nostettuihin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

_______________

Laki

oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 20 päivänä elokuuta 1982 annetun lain (639/1982) 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §

Korkotukea maksetaan enintään kymmeneltä ensimmäiseltä lainavuodelta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005. Jos asunnon osto- tai luovutussopimus on tehty tai omakotitalon rakennustyö aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan korkotukilainaan 6 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se oli tämän lain voimaan tullessa.

_______________

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2005

​​​​