EDUSKUNNAN VASTAUS 307/2006 vp

EV 307/2006 vp - HE 280/2006 vp

Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 280/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 48/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 3 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 719/2004, seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lähdeveroa ei ole suoritettava eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 90/435/ETY 2 artiklassa tarkoitetulle yhtiölle maksettavasta osingosta, jos yhtiö omistaa välittömästi vähintään 15 prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 2007.

Lakia sovelletaan osinkoon, joka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen.

_______________

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2007