EDUSKUNNAN VASTAUS 309/2010 vp

EV 309/2010 vp - HE 329/2010 vp

Hallituksen esitys laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 §:n ja kielilain 30 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 §:n ja kielilain 30 §:n muuttamisesta (HE 329/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 17/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain (56/2001) 14 § sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 757/2011, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Lautakunnan tehtävä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lautakunta huolehtii siitä, että yleissitovat työehtosopimukset julkaistaan joko suomen tai ruotsin kielellä ja käännöksenä toisella kansalliskielellä.

14 §

Yleissitovaksi vahvistetun työehtosopimuksen julkaiseminen

Lautakunnan on toimitettava lainvoimaisella päätöksellä yleissitovaksi vahvistettu työehtosopimus maksutta suomen- ja ruotsinkielisenä jokaisen saataville yleiseen tietoverkkoon yleissitovien työehtosopimusten luetteloon. Vastaavasti jokaisen saataville on toimitettava tieto siitä, että lisätietoja yleissitovasta työehtosopimuksesta saa suomen ja ruotsin kielellä työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnalta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat yleissitoviksi vahvistetut työehtosopimukset, joita ei ole käännetty toiselle kansalliskielelle, on käännettävä kolmen vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

_______________

Laki

kielilain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kielilain (423/2003) 30 §:n otsikko sekä

lisätään 30 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

30 §

Lait ja muut sitovat normit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yleissitovien työehtosopimusten julkaisukielestä säädetään työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetussa laissa (56/2001).

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2011

​​​​