EDUSKUNNAN VASTAUS 314/2010 vp

EV 314/2010 vp - HE 322/2010 vp

Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta (HE 322/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 53/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään lasten päivähoidosta annettuun lakiin (36/1973) uusi 11 c § seuraavasti:

11 c §

Kunta voi järjestää lasten päivähoitoa toisessa kunnassa asuvalle lapselle myös muulloin kuin sosiaalihuoltolain (710/1982) 15 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan perusopetuslain (628/1998) 32 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1139/2003, seuraavasti:

32 §

Koulumatkat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2011