EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2011 vp

EV 32/2011 vp - HE 85/2011 vp

Hallituksen esitys laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta (HE 85/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 5/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Matkailun edistämiskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Hallinnollinen asema ja tehtävät

Matkailun edistämiskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto, joka vastaa Suomeen suuntautuvan ja Suomessa tapahtuvan matkailun edistämisestä, kehittämisestä ja tutkimisesta. Keskuksen tehtävänä on myös edistää suomalaisia matkailuelinkeinoja.

Keskuksella voi olla Suomessa ja ulkomailla sijaitsevia toimintayksiköitä.

Keskuksen tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

2 §

Johtokunta

Keskuksella on johtokunta, joka ohjaa, seuraa ja valvoo keskuksen toimintaa.

Valtioneuvosto nimittää keskuksen johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän keskuksen toimialaa tuntevaa henkilöä, joista yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Valtioneuvosto määrää johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunnan jäseneksi ei voida nimittää keskukseen palvelussuhteessa olevaa henkilöä. Henkilöstön keskuudestaan valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita.

Johtokunnan tehtävistä, ratkaisuvallasta ja päätösvaltaisuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Ylijohtaja

Keskuksessa on ylijohtaja, jonka nimittää valtioneuvosto. Ylijohtaja johtaa ja kehittää keskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle ja keskuksen johtokunnalle.

Kelpoisuusvaatimuksena ylijohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä hyvä perehtyneisyys matkailuun liittyviin kysymyksiin tai kansainväliseen liiketoimintaan.

Keskuksen johtokunta määrää ylijohtajan sijaisen.

4 §

Ylijohtajan ratkaisuvalta

Ylijohtaja ratkaisee keskuksessa ratkaistavat asiat, joista ei muualla erikseen säädetä.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun keskukseen palvelussuhteessa olevan henkilön ratkaistavissa.

Ylijohtajan ratkaisuvaltaa voidaan työjärjestyksellä siirtää muulle keskukseen palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle.

5 §

Henkilöstö

Keskuksessa on ylijohtajan virka. Muu henkilöstö voi olla virka- tai työsopimussuhteista.

6 §

Työjärjestys

Keskuksella on työjärjestys, jonka vahvistaa ylijohtaja.

Työjärjestyksessä määrätään keskuksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä.

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Tällä lailla kumotaan matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki (186/1973).

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettuun johtokuntaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2011

​​​​