EDUSKUNNAN VASTAUS 335/2010 vp

EV 335/2010 vp - HE 334/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta (HE 334/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 12/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain (1463/2007) 11 §:n 1 momentti ja 31 §:n 2 momentti seuraavasti:

11 §

Oppilaaksi ottaminen

Koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti Euroopan unionin henkilöstön lapsia sen mukaan kuin Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 105—106/2004) määrätään (ensimmäinen oppilaskategoria). Kouluun otetaan mahdollisuuksien mukaan myös muita lapsia (toinen oppilaskategoria), jos se ei edellytä uuden opetusryhmän muodostamista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

Koulun johtokunta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Johtokunnassa tulee olla ainakin oppilaiden, opettajien ja muun koulun henkilöstön sekä oppilaiden huoltajien edustus. Oppilaiden keskuudesta valittavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt ja hänen toimikautensa voi poiketa muun johtokunnan jäsenen toimikaudesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ne Helsingin eurooppalaisen koulun henkilöstön lapset, jotka on hyväksytty kouluun ensimmäisen oppilaskategorian oppilaina ennen tämän lain voimaantuloa, voivat jatkaa koulunkäyntiä Helsingin eurooppalaisessa koulussa siten, että heiltä ei peritä Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 15 §:n 1 momentissa säädettyjä lukukausimaksuja.

_______________

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2011