EDUSKUNNAN VASTAUS 336/2014 vp

EV 336/2014 vp - HE 181/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 181/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 26/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tekijänoikeuslain (404/1961) 2, 9—11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14—16, 16 a—16 f, 17—19, 20—25, 25 a—25 j, 26, 27, 29 a, 30, 31, 39, lailla 418/1993 kumotun 40 a, 40 c, 41, 45, 46, 46 a—46 d, 47, 47 a, 48, 49, 49 a, 50, 50 a—50 d, 54, 54 a, 54 b, 55, 56, 56 a—56 g, 57, 58, 59 a, 60, 60 a, 61 ja 62 §:n edellä oleva väliotsikko,

muutetaan 26 ja 29 §, 45 §:n 7 momentti, 46 §:n 3 momentti, 46 a §:n 3 momentti, 49 §:n 3 momentti, 49 a §:n 3 momentti, 60 a—60 d § sekä 64 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 26 §, 49 §:n 3 momentti, 60 a, 60 b ja 60 d § laissa 821/2005, 29 § laissa 960/1982, 45 §:n 7 momentti, 46 §:n 3 momentti, 46 a §:n 3 momentti ja 49 a §:n 3 momentti laissa 1171/2014, 60 c § laeissa 679/2006 ja 118/2013 sekä 64 §:n 2 momentti laissa 446/1995, sekä

lisätään 1—11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14—16, 16 a—16 f, 17—19, 19 a, 20—25, 25 a—25 k, 26 a, 26 b, 26 i—26 l, 27, 28, 29 a, 30—40, 40 b, 40 c, 41—44, 44 a, 45, 46, 46 a—46 d, 47, 47 a, 48, 49, 49 a, 50, 50 a—50 e, 51, 52, 52 a, 53, 54, 54 a, 54 b, 55, 56, 56 a—56 g, 57—59, 59 a, 60, 61, 61 a, 61 b, 62, 63, 63 a, 64, 64 a, 64 b ja 65—73 §:ään uusi otsikko sekä lakiin uusi 25 l ja 60 e—60 g § seuraavasti:

1 §

Tekijänoikeuden kohde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Taloudelliset oikeudet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Moraaliset oikeudet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Teoksen muuntelu ja muuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Kokoomateos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Yhteisteos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Tekijäolettama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Julkistaminen ja julkaiseminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Tekijänoikeussuojaa vailla olevat teokset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Muut aineettomat oikeudet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Yleiset säännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 a §

Tilapäinen kappaleen valmistaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Teosten kappaleiden valmistaminen yksityiseen käyttöön

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Valokopiointi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 a §

Sisäinen tiedotuskäyttö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Teosten käyttäminen opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Teosten kappaleiden valmistaminen eräissä laitoksissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Teosten kappaleiden valmistaminen arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 a §

Teosten kappaleiden valmistaminen yleisölle ja teosten välittäminen yleisölle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 b §

Teosten käyttäminen kulttuuriaineistoja säilyttävissä kirjastoissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 c §

Teosten käyttäminen Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 d §

Teosten käyttäminen sopimuslisenssin nojalla arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 e §

Tarkemmat säännökset teosten käyttämisestä arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 f §

Orpoteosten käyttäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Teosten saattaminen vammaisten käytettäviksi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 §

Opetuksessa käytettävät kokoomateokset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 §

Teoksen kappaleiden levittäminen ja oikeus lainauskorvaukseen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 a §

Lainauskorvausta hallinnoiva järjestö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Teoskappaleen näyttäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

Julkinen esittäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

Sitaatti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 §

Ajankohtaiskirjoitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Konserttiohjelma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Julkistetun tai luovutetun taideteoksen käyttäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 a §

Taideteoksen käyttäminen luettelossa ja tiedotuksessa sekä rakennuksen kuvaaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 b §

Teoksen sisällyttäminen uutislähetykseen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 c §

Julkisten lausumien toisintaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 d §

Asiakirjajulkisuus ja oikeudenhoito

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 e §

Rakennusten ja käyttöesineiden muuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 f §

Alkuperäinen radio- ja televisiolähetys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 g §

Arkistoidun ohjelman ja lehden uudelleen käyttäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 h §

Radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 i §

Jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 j §

Tietokoneohjelman ja tietokannan käyttäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 k §

Tietokoneohjelmien yhteentoimivuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 l §

Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelu

Verkkotallennuspalvelun tarjoaja saa sopimuslisenssin nojalla, noudattaen 26 §:ää, valmistaa televisiossa lähetettyyn ohjelmaan sisältyvästä teoksesta kappaleen ja käyttää sitä yleisön saataviin saattamiseen siten, että ohjelma on tallennuspalvelun asiakkaan katseltavissa ja kuunneltavissa asiakkaan itse valitsemassa paikassa ja itse valitsemana aikana.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta teokseen, jonka tekijä on luovuttanut lähettäjäyritykselle oikeuden määrätä 1 momentissa tarkoitetusta teoksen käyttämisestä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos kuvatallenteen tuottaja on hankkinut ohjelmaan sisältyvien teosten tekijöiden oikeudet määrätä momentissa tarkoitetusta käyttämisestä ja tuottaja on kieltänyt ohjelman käyttämisen.

26 §

Sopimuslisenssi

Sopimuslisenssiä koskevia tämän lain säännöksiä sovelletaan sopimukseen, joka on tehty tietyn alan tekijöiden teosten käyttämisestä käyttäjän ja opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän, lukuisia tämän alan Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustavan järjestön välillä. Hyväksyttyä järjestöä pidetään tämän sopimuksen osalta oikeutettuna edustamaan muitakin saman alan teosten tekijöitä. Mainitulla sopimuksella laajennetun kollektiivisen käyttöluvan saanut voi luvan mukaisin ehdoin käyttää kaikkia tämän alan tekijöiden teoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön hakemuksesta määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Hyväksyttävällä järjestöllä tulee olla taloudellinen ja toiminnallinen valmius ja kyky hoitaa asioita hyväksymispäätöksen mukaisesti. Järjestön tulee vuosittain antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle selvitys hyväksymispäätöksen nojalla tekemistään toimista. Järjestön tai, jos tekijöiden edustavuus tietyn teoslajin osalta voidaan saavuttaa vain useampien järjestöjen hyväksymisellä, järjestöjen tulee edustaa merkittävää osaa niistä eri alojen teosten tekijöistä, joilla on oikeuksia tietyn sopimuslisenssisäännöksen nojalla käytettäviin teoksiin. Hyväksyttäessä useampia järjestöjä myöntämään lupia tiettyyn teosten käyttöön on hyväksymispäätöksissä tarvittaessa varmistettava, että luvat myönnetään samanaikaisesti ja yhteensopivin ehdoin. Hyväksymispäätöksessä voidaan järjestölle myös asettaa sopimustoimintaa yleisesti ohjaavia ehtoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Hyväksyminen voidaan peruuttaa, jos järjestö hyväksymispäätöstä ja sen ehtoja rikkomalla syyllistyy vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin ja jos järjestölle annetut huomautukset ja varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.

Mitä 1 momentissa tarkoitettu järjestö määrää teoksen kappaleiden valmistamisesta taikka teoksen välittämisestä tai lähettämisestä suoritettavien korvausten jakamisesta järjestön suoraan edustamille tekijöille tai käyttämisestä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin, sovelletaan myös muihin 1 momentissa tarkoitettuihin saman alan tekijöihin, joita järjestö ei suoraan edusta.

Jos järjestön antamat 4 momentissa tarkoitetut määräykset eivät tuota järjestön suoraan edustamille tekijöille oikeutta henkilökohtaiseen korvaukseen, 1 momentissa tarkoitetulla saman alan tekijällä, jota järjestö ei suoraan edusta, on kuitenkin oikeus vaatia henkilökohtainen korvaus. Korvauksen suorittaa 1 momentissa tarkoitettu järjestö. Oikeus henkilökohtaiseen korvaukseen raukeaa, jos sitä koskevaa vaatimusta ei todistettavasti esitetä kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona teoksesta on valmistettu kappaleita taikka sitä on välitetty tai lähetetty.

26 a §

Hyvitys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 b §

Hyvityksen maksaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 i §

Jälleenmyyntikorvaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 j §

Korvauksen keräävä järjestö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 k §

Vastuu korvauksen suorittamisesta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 l §

Tiedonanto- ja selvitysvelvollisuuden noudattamisen valvonta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 §

Yleiset määräykset oikeuden luovutuksesta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 §

Teoksen muuttamiskielto ja oikeuden edelleenluovutuskielto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 §

Tekijänoikeuden luovutusta koskevan kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu

Jos teoksen alkuperäisen tekijän tekijänoikeuden luovutuksesta tekemän sopimuksen ehto on alalla vallitsevan hyvän sopimustavan vastaisella tavalla tai muutoin kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta.

Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Sopimuksen ehtona pidetään myös oikeudenluovutuksesta sovittua korvausta.

Työsopimuksessa sovitun tekijänoikeuden luovutuksen kohtuuttoman ehdon sovittelusta säädetään työsopimuslain (55/2001) 10 luvun 2 §:ssä.

Muilta osin kohtuuttoman ehdon sovittelusta säädetään varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929) 36 §:ssä.

29 a §

Korvausoikeus elokuvaan tai äänitteeseen tallennetun teoksen kappaleen vuokrauksesta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 §

Sopimus julkisesta esittämisestä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

Kustannussopimus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32 §

Painoksen julkaiseminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Julkaisemiseen liittyvät velvollisuudet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Julkaisematta jättäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35 §

Painoksen ja tilityksen tiedot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36 §

Uusi painos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37 §

Tekijän oikeus julkaista teos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 §

Avustukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39 §

Sopimus elokuvaamisesta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 §

Sopimuksen purkaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 b §

Työ- tai virkasuhteessa luotu tietokoneohjelma ja tietokanta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 c §

Valokuvaamalla tehty muotokuva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41 §

Tekijänoikeuden siirtyminen tekijän kuollessa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42 §

Tekijänoikeuden ulosmittaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43 §

Tekijänoikeuden suoja-aika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44 §

Tuntemattoman tekijän teos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44 a §

Julkistamaton teos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

45 §

Esittävä taiteilija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menettelyyn, johon 1—5 momentin mukaan vaaditaan esittävän taiteilijan suostumus, sovelletaan, mitä 2 §:n 2—4 momentissa, 3, 6—9, 11 ja 11 a §:ssä, 12 §:n 1—3 momentissa, 13 a §:n 2 momentissa, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16 ja 16 a—16 e §:ssä, 17 §:n 2, 3 ja 5 momentissa, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 21, 22 ja 25 b—25 d §:ssä, 25 f §:n 2 ja 3 momentissa, 25 g §:n 1 ja 3 momentissa, 25 h, 25 i, 25 l, 26, 26 a ja 26 b §:ssä, 27 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 28, 29, 29 a, 41 ja 42 §:ssä säädetään.

46 §

Äänitallenteen tuottaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menettelyyn, johon 1 ja 2 momentin mukaan vaaditaan tuottajan suostumus, sovelletaan, mitä 2 §:n 2—4 momentissa, 6—9 §:ssä, 11 §:n 2—5 momentissa, 11 a §:ssä, 12 §:n 1—3 momentissa, 13 a §:n 2 momentissa, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16 ja 16 a—16 e §:ssä, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 21, 22, 25 b ja 25 d §:ssä, 25 f §:n 2 ja 3 momentissa, 25 g §:n 1 ja 3 momentissa, 25 l, 26, 26 a ja 26 b §:ssä, 27 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 29 §:ssä säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46 a §

Kuvatallenteen tuottaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menettelyyn, johon 1 ja 2 momentin mukaan vaaditaan tuottajan suostumus, sovelletaan, mitä 2 §:n 2 ja 3 momentissa, 6—9 §:ssä, 11 §:n 2—5 momentissa, 11 a §:ssä, 12 §:n 1—3 momentissa, 13 a §:n 2 momentissa, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16 ja 16 a—16 e §:ssä, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 22, 25 b ja 25 d §:ssä, 25 f §:n 2 ja 3 momentissa, 25 g §:n 1 ja 3 momentissa, 25 l, 26, 26 a ja 26 b §:ssä, 27 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 29 §:ssä säädetään.

46 b §

Äänitallenteen oikeuksien luovutussopimuksen irtisanominen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46 c §

Liitännäistoimenpiteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46 d §

Lisäkorvauksen maksaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 §

Äänitallenteen ja kuvallisen musiikkitallenteen käyttäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 a §

Käyttökorvaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 §

Radio- ja televisioyritys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49 §

Luettelon ja tietokannan valmistaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun työhön sovelletaan, mitä 2 §:n 2—4 momentissa, 7—9 §:ssä, 11 §:n 2—5 momentissa, 12 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 13 ja 13 a §:ssä, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16, 16 a—16 e, 17 ja 18 §:ssä, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 22, 25 b—25 d ja 25 f—25 i §:ssä, 25 j §:n 4 ja 5 momentissa, 25 l, 26 ja 27—29 §:ssä säädetään. Jos työ tai sen osa on tekijänoikeuden kohteena, voidaan vedota tekijänoikeuteen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49 a §

Valokuvaaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tässä pykälässä tarkoitettuihin valokuviin sovelletaan, mitä 2 §:n 2—4 momentissa, 3 §:n 1 ja 2 momentissa, 7—9, 11 ja 11 a §:ssä, 12 §:n 1 ja 2 momentissa, 13 ja 13 a §:ssä, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16 ja 16 a—16 e §:ssä, 17 §:n 1 momentissa, 18 §:ssä, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 20, 22 ja 25 §:ssä, 25 a §:n 1 ja 2 momentissa, 25 b, 25 d, 25 f—25 i, 25 l, 26, 26 a, 26 b, 27—29, 39, 40, 40 c, 41 ja 42 §:ssä säädetään. Jos valokuva on tekijänoikeuden kohteena, voidaan vedota tekijänoikeuteen.

50 §

Sanomalehtitiedotus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 a §

Teknisen toimenpiteen kiertämisen kielto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 b §

Teknisen toimenpiteen kiertämiskeinojen valmistamisen ja levittämisen kielto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 c §

Teknisin toimenpitein suojattujen teosten käyttäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 d §

Oikeuksien sähköiset hallinnointitiedot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 e §

Tekniset toimenpiteet ja sähköiset hallinnointitiedot sekä lähioikeudet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51 §

Teoksen tai tekijän sekoitettavuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52 §

Tekijän nimi ja nimimerkki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52 a §

Luoksepääsyoikeus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

53 §

Klassikkosuoja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54 §

Välimiesmenettely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54 a §

Opetus ansiotarkoituksessa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54 b §

Äänitallenteen ja kuvallisen musiikkitallenteen käyttökorvaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55 §

Tekijänoikeusneuvosto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 §

Rikoslain rangaistussäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 a §

Tekijänoikeusrikkomus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 b §

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 c §

Tietokoneohjelman suojauksen poistovälineen luvaton levittäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 d §

Selvitysvelvollisuuden rikkominen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 e §

Teknisen toimenpiteen loukkausrikkomus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 f §

Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikkomus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 g §

Loukkauksen kielto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

57 §

Hyvitys ja korvaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58 §

Menettämisseuraamus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

59 §

Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

59 a §

Tuomion julkistaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 §

Rangaistusta ja korvausvelvollisuutta koskevien säännösten soveltaminen lähioikeuksiin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 a §

Yhteystietojen luovuttaminen

Tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä. Tietojen luovuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 lukua. Tuomioistuin voi määrätä yhteystietojen turvaamisesta noudattaen oikeudenkäymiskaaren 7 lukua.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja yhteystietoja saaneeseen tekijään tai hänen edustajaansa sovelletaan, mitä tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) säädetään viestinnän luottamuksellisuudesta ja yksityisyyden suojasta, viestien ja tunnistamistietojen käsittelystä, tietoturvasta, ohjauksesta ja valvonnasta, pakkokeinoista sekä rangaistuksista.

Tässä pykälässä tarkoitetun tekijän tai hänen edustajansa on korvattava tietojen luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut sekä mahdollinen vahinko lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjälle taikka muulle välittäjänä toimivalle palvelun tarjoajalle.

60 b §

Kieltokanne

Tekijällä tai hänen edustajallaan on loukkauksen jatkamisen kieltämiseksi oikeus ajaa kannetta sitä vastaan, joka saattaa tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa yleisön saataviin (väitetty loukkaaja). Hyväksyessään kanteen tuomioistuimen on samalla määrättävä, että aineiston saattaminen yleisön saataviin on lopetettava. Tuomioistuin voi asettaa määräyksen tehosteeksi uhkasakon.

60 c §

Keskeyttämismääräys

Tuomioistuin voi kieltokannetta käsitellessään tekijän tai hänen edustajansa vaatimuksesta määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän taikka muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan (välittäjä) sakon uhalla keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin (keskeyttämismääräys).

Keskeyttämismääräyksen antamisen edellytyksenä on, ettei määräystä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon väitetyn loukkaajan, välittäjän, aineistoa vastaanottavan henkilön ja tekijän oikeudet. Määräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä.

Tuomioistuimen on varattava sekä välittäjälle että väitetylle loukkaajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Välittäjälle lausumapyyntö voidaan antaa tiedoksi postitse taikka telekopiota tai sähköpostia käyttäen. Jos määräyksen tarkoitus saattaa muutoin vaarantua, tuomioistuin voi hakijan hakemuksesta antaa määräyksen väliaikaisena varaamatta väitetylle loukkaajalle tilaisuutta tulla kuulluksi. Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes toisin määrätään. Väitetylle loukkaajalle on väliaikaisen määräyksen antamisen jälkeen välittömästi varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kun väitettyä loukkaajaa on kuultu, tuomioistuimen on viipymättä päätettävä, pidetäänkö määräys voimassa vai peruutetaanko se.

Keskeyttämismääräystä koskeva asia käsitellään hakemusasiana noudattaen, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään turvaamistoimen määräämisestä.

Jos syytä, jonka vuoksi keskeyttämismääräys on annettu, ei enää ole, tuomioistuimen on asiaan osallisen hakemuksesta määrättävä määräys peruutettavaksi.

60 d §

Väliaikainen keskeyttämismääräys

Ennen kieltokanteen nostamista tuomioistuin voi tekijän tai hänen edustajansa hakemuksesta antaa keskeyttämismääräyksen väliaikaisena, jos määräyksen antamiselle on 60 c §:ssä säädetyt edellytykset ja on ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen muussa tapauksessa vakavasti vaarantuisi. Määräyksen antamisessa noudatetaan, mitä 60 c §:ssä säädetään. Väitetyn loukkaajan kuulemisen jälkeen tuomioistuimen on viipymättä päätettävä, pidetäänkö määräys voimassa vai peruutetaanko se.

Jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii, tuomioistuin voi antaa 1 momentissa tarkoitetun väliaikaisen keskeyttämismääräyksen, vaikka väitettyä loukkaajaa ei voida tunnistaa, jos:

1) tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa saatetaan merkittävissä määrin yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta; tai

2) on ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen muussa tapauksessa vakavasti vaarantuisi.

Hakijan on kahden kuukauden kuluessa väliaikaisen keskeyttämismääräyksen antamisesta pantava kieltokanne vireille tuomioistuimessa. Jos kieltokannetta ei sanotussa ajassa panna vireille, määräys raukeaa.

Jos 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa väitetty loukkaaja on jäänyt tunnistamattomaksi, hakija voi hakea 60 e §:ssä tarkoitettua estomääräystä. Jos estomääräystä on haettu kieltokanteen nostamiselle varatun ajan kuluessa, väliaikainen määräys ei raukea.

60 e §

Estomääräys

Jos kieltokanteen nostaminen ei ole mahdollista sen vuoksi, että väitetty loukkaaja on tuntematon, tuomioistuin voi tekijän tai hänen edustajansa hakemuksesta määrätä välittäjän sakon uhalla estämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin (estomääräys). Estomääräyksen antaminen edellyttää, että tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa merkittävissä määrin saatetaan yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta tai on ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen muussa tapauksessa vakavasti vaarantuisi.

Estomääräyksen hakijan on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi.

Estomääräyksen antamisen edellytyksenä on, ettei määräystä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon väitetyn loukkaajan, välittäjän, aineistoa vastaanottavan henkilön ja tekijän oikeudet. Määräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Välittäjälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi estomääräystä koskevasta hakemuksesta.

Estomääräys annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi kerrallaan. Estomääräyksen voimassaoloa voidaan hakemuksesta jatkaa, jos siihen on perusteltu syy. Jos syytä, jonka vuoksi estomääräys on annettu, ei enää ole, tuomioistuimen on asiaan osallisen hakemuksesta määrättävä määräys peruutettavaksi.

60 f §

Kulujen ja vahingon korvaaminen

Keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneista kuluista vastaa ensisijaisesti määräyksen saanut välittäjä. Määräyksen hakijan on kuitenkin korvattava välittäjälle sekä väitetylle loukkaajalle määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko ja asiassa aiheutuneet kulut, jos kieltokanne hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös, jos väliaikainen määräys peruutetaan 60 c §:n 3 momentin tai 60 d §:n 1 momentin nojalla tai jos se 60 d §:n 3 momentin nojalla raukeaa.

Edellä 60 d §:n 2 momentissa tarkoitetun väliaikaisen keskeyttämismääräyksen taikka 60 e §:ssä tarkoitetun estomääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneista kuluista vastaa ensisijaisesti määräyksen saanut välittäjä.

Kieltokanteen käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asiaan osallisten vaatimuksesta se, kenen kannettavaksi lopullisesti jäävät keskeyttämis- ja estomääräyksen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

Vahinkojen ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään.

Keskeyttämis- tai estomääräystä koskevassa asiassa asiaan osalliset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei tuomioistuin erityisestä syystä velvoita asianosaista korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikuluja osaksi tai kokonaan.

60 g §

Tekijänoikeuden loukkaamisen perusteella annettavat määräykset ja lähioikeudet

Mitä 60 a—60 f §:ssä säädetään, sovelletaan myös 5 luvussa säädetyn lähioikeuden haltijaan ja hänen edustajaansa.

61 §

Riita- ja hakemusasioiden oikeuspaikka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61 a §

Rikosasioiden oikeuspaikka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61 b §

Tuomioistuimen asiantuntija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62 §

Syyteoikeus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63 §

Alueellinen soveltaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63 a §

Julkistamattoman teoksen suoja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64 §

Lähioikeuksien alueellinen soveltaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 46 §:ssä olevia säännöksiä sovelletaan laitteeseen, jonka:

1) tuottaja on Suomen kansalainen tai suomalainen yritys taikka jonka tuottajalla on Suomessa vakinainen asuinpaikka tai toimipaikka;

2) ääni on tallennettu laitteelle Suomessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64 a §

Satelliittivälitys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64 b §

Teknisiä toimenpiteitä ja sähköisiä hallinnointitietoja koskevien säännösten soveltaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 §

Vastavuoroisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

66 §

Lain soveltaminen ennen lain voimaantuloa valmistuneeseen teokseen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67 §

Ennen lain voimaantuloa valmistetut teoskappaleet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68 §

Ennen lain voimaantuloa valmistettujen apuvälineiden käyttäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69 §

Ennen lain voimaantuloa julkaistujen teosten tekijänoikeus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70 §

Ennen lain voimaantuloa tehty tekijänoikeuden luovutussopimus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

71 §

Ennen lain voimaantuloa tapahtuneet taideteosten luovutukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72 §

Eräiden voimaantulosäännösten soveltaminen lähioikeuksiin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

73 §

Voimaantulo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Lain 60 c ja 60 d §:ssä tarkoitettu hakemusasia, joka on tullut markkinaoikeudessa vireille ennen tämän lain voimaantuloa, käsitellään noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

_______________

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2015