EDUSKUNNAN VASTAUS 339/2010 vp

EV 339/2010 vp - HE 324/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta (HE 324/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 20/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Sipoonkorven kansallispuistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansallispuiston perustamistarkoitus

Metsäluonnon monimuotoisuuden, kallioiden ja perinneympäristöjen sekä näihin liittyvien eliölajien suojelua ja lajien elinympäristöjen hoitamista, yleisön virkistäytymistä ja retkeilyä sekä yleisen luonnonharrastuksen edistämistä ja opetusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) mukainen Sipoonkorven kansallispuisto.

2 §

Sijainti ja rajat

Sipoonkorven kansallispuistoon kuuluu noin 1 857 hehtaaria valtion omistamia alueita, jotka sijaitsevat Sipoon kunnassa ja Helsingin sekä Vantaan kaupungeissa. Alueen rajat on merkitty punaisella viivalla tämän lain liitteenä olevaan karttaan.

3 §

Rauhoitussäännökset

Kansallispuistossa kielletyistä toiminnoista säädetään luonnonsuojelulain 13 §:ssä ja rauhoitussäännöksiä koskevista poikkeuksista lain 14 ja 15 §:ssä. Mainitun lain 14 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohtaa ja 15 §:n 1 momentin 6 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta Sipoonkorven kansallispuistoon.

4 §

Liikkumisen rajoittaminen

Osassa Sipoonkorven kansallispuistoa voidaan alueella liikkuminen tarvittaessa kieltää tai sitä rajoittaa muullakin kuin luonnonsuojelulain 18 §:n mukaisella perusteella sen mukaan kuin liikkumisen rajoittamisesta puolustusvoimien tarpeisiin erikseen säädetään.

Kansallispuiston se osa, jolla liikkuminen voidaan kieltää tai sitä rajoittaa 1 momentissa mainitulla perusteella, on merkitty tämän lain liitteenä olevaan karttaan.

5 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 201  .

Tällä lailla kumotaan Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta annettu valtioneuvoston asetus (1381/2006).

Rauhoitussäännösten estämättä metsästys on sallittu Sipoonkorven kansallispuistossa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukaisesti kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta.

_______________

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2011

​​​​