EDUSKUNNAN VASTAUS 34/2004 vp

EV 34/2004 vp - HE 31/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta (HE 31/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 3/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 17 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 44/2000, seuraavasti:

17 §

Korotetut rahoitustuet

Korotettua tukea voidaan myöntää vuosina 2004—2007:

1) lypsykarja-, lihakarja-, lammas- ja vuohitalouden tuotantorakennusten uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä tuotantoteknologiainvestointeihin näillä aloilla; sekä

2) ympäristönsuojelu-, eläinten hyvinvointi- ja tuotantohygieniasyistä johtuvan rakentamisen ja koneiden hankinnan lisäkustannuksiin.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin kohteisiin tukea voidaan myöntää 65 prosenttia hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista. Tuen saajalle, joka täyttää EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 8 artiklassa säädetyt edellytykset, kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää 70 prosenttia hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista, jos tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut viittä vuotta.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää 75 prosenttia hyväksyttävistä lisäkustannuksista. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että lisäkustannukset aiheutuvat voimassa olevat ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygieniaa koskevat vähimmäisvaatimukset ylittävästä investoinnista tai hiljattain käyttöön otettujen vähimmäisvaatimusten täyttämisestä sekä että investoinnit eivät lisää tilan tuotantokapasiteettia.

Korotettu tuki myönnetään avustuksena tai korkotukilainan korkotukena taikka niiden yhdistelmänä. Tarkemmat säännökset korotetun tuen myöntämisen edellytyksistä ja ehdoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 200 .

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen 142 artiklassa tarkoitettujen Suomen C1—C4 -tukialueiden osalta tämä laki tulee kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

_______________

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004