EDUSKUNNAN VASTAUS 350/2014 vp

EV 350/2014 vp - HE 364/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta (HE 364/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 46/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 56 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 909/2001, ja

lisätään 56 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 909/2001 ja 523/2010, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

56 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vero, jonka maksamiseen on myönnetty pidennystä 1 momentin mukaan, kannetaan yhtä suurina, vähintään 850 euron määräisinä vuotuiserinä enintään kymmenen vuoden aikana. Tarkempia säännöksiä veron kantamisesta erissä annetaan valtiovarainministeriön asetuksella. Pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa.

Useamman kuin viiden vuoden aikana kannettava vero vanhentuu verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 20 §:stä poiketen kymmenen vuoden kuluttua laskettuna sitä seuranneen vuoden alusta, jona vero on määrätty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20     .

Lakia sovelletaan, kun verovelvollisuus on alkanut 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Jos verotus on toimitettu ennen tämän lain voimaantuloa, vaatimus maksuajan pidentämisestä voidaan 56 §:n 1 momentista poiketen esittää kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

_______________

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2015