EDUSKUNNAN VASTAUS 36/2013 vp

EV 36/2013 vp - HE 2/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 ja 44 luvun sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi rikoslain 10 ja 44 luvun sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 2/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 4/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

rikoslain 10 ja 44 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 10 §:n 1 momentin 2 kohta ja 11 §:n 2 momentti sekä 44 luvun 15 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 10 luvun 10 §:n 1 momentin 2 kohta ja 11 §:n 2 momentti laissa 875/2001 sekä 44 luvun 15 §:n 2 momentti laissa 400/2002, seuraavasti:

10 luku

Menettämisseuraamuksista

10 §

Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen

Menettämisseuraamus saadaan jättää tuomitsematta, jos:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) tekijä jätetään rangaistukseen tuomitsematta 6 luvun 12 §:n tai muun vastaavan lainkohdan nojalla; tai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Erinäisiä säännöksiä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos korvausta taikka edunpalautusta on suoritettu tai tuomittu suoritettavaksi 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun ratkaisun antamisen jälkeen, menettämisseuraamus voidaan panna täytäntöön vastaavalla määrällä vähennettynä. Jos menettämisseuraamus on jo pantu täytäntöön, Oikeusrekisterikeskus voi asianomaisen henkilön kirjallisesta hakemuksesta päättää, että vastaava määrä suoritetaan valtion varoista. Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään salassapitovelvollisuudesta, asianomaisella henkilöllä on oikeus saada hakemuksen tekemistä varten Oikeusrekisterikeskukselta tietoja edellä tarkoitetun menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta. Jos samaan rikokseen perustuvia hakemuksia tehdään useampia kuin yksi, hakemukset on ratkaistava samalla kertaa, jollei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa hakijoille. Jollei täytäntöönpantu menettämisseuraamus riitä kaikkien saatavien maksamiseen, maksu suoritetaan saatavien suuruuden mukaisessa suhteessa noudattaen soveltuvin osin, mitä konkurssilain (120/2004) 17 ja 18 luvussa säädetään. Oikeusrekisterikeskuksen päätökseen tyytymättömällä on oikeus ajaa kannetta kantajan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava kuukauden kuluessa Oikeusrekisterikeskuksen päätöksestä. Jos samaan rikokseen perustuvien hakemusten johdosta nostetaan useampi kanne, kanteet tutkitaan siinä käräjäoikeudessa, jossa ensimmäinen kanne tuli vireille. Muun kuin mainitun käräjäoikeuden on siirrettävä kanne asianomaisen käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Vastaajana asiassa on valtio, jota edustaa Oikeusrekisterikeskus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44 luku

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista

15 §

Eläimen vartioimatta jättäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua. Määräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei määräyksen antanut tuomioistuin tai muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Laki

sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 2 §:n 5 momentti ja 52 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 5 momentti laissa 16/2011, ja

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 224/2008 ja 462/2011, uusi 3 a ja 3 b kohta sekä lakiin uusi 45 a ja 45 b § seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä pannaan täytäntöön seuraavat seuraamukset:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 a) rikoslain 44 luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu eläimen tappamismääräys;

3 b) sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003) 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräys;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Seuraamusten täytäntöönpanokelpoisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eläinsuojelurikokseen liittyvän eläimen tuomitsemista valtiolle menetetyksi koskevan ratkaisun täytäntöönpanokelpoisuudesta säädetään rikoslain 17 luvun 23 a §:n 4 momentissa. Tuomioistuimen antaman eläimen tappamismääräyksen täytäntöönpanokelpoisuudesta säädetään rikoslain 44 luvun 15 §:n 2 momentissa. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitetun tuomioistuimen antaman verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpanokelpoisuuteen sovelletaan, mitä tämän pykälän 1 momentissa säädetään menettämisseuraamuksen määräävän ratkaisun täytäntöönpanokelpoisuudesta.

4 luku

Menettämisseuraamus

45 a §

Eläimen tappamismääräyksen täytäntöönpano

Poliisilaitos panee täytäntöön rikoslain 44 luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun eläimen tappamismääräyksen.

Poliisin on pyydettävä eläinsuojelulain (247/1996) 36 §:ssä tarkoitetulta eläinlääkäriltä virka-apua eläimen tappamismääräyksen täytäntöönpanemiseksi, jollei asian kiireellisyydestä tai muusta painavasta syystä muuta johdu.

Täytäntöönpanossa noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, mitä tässä laissa säädetään omaisuutta koskevan menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta.

45 b §

Verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpano

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitetun verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen panee täytäntöön ulosottomies ulosottokaaressa (705/2007) säädetyssä järjestyksessä.

52 §

Tietojen poistaminen sakkorekisteristä

Sakkorekisterin sisältämät tiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskevan tässä laissa tarkoitetun seuraamuksen täytäntöönpano on päättynyt.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2013