EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2008 vp

EV 37/2008 vp - HE 175/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2007 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 175/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 5/2008 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 6 luvun 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 luku

Aluksen päällikkö

1 §

Päällikön kansalaisuus ja päällystön kelpoisuusvaatimukset

Suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä saa toimia vain Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä     kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2008