EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2001 vp

EV 38/2001 vp - HE 29/2001 vp

Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta (HE 29/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 7/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

lastensuojelulain 5 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä elokuuta 1983 annetun lastensuojelulain (683/1983) 5 c §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 123/1999, seuraavasti:

5 c §

Tasausjärjestelmän rahoitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtio osallistuu tasauksen rahoitukseen siten, että valtion korvaus on puolet tasauksen arvioidusta kokonaismäärästä. Valtion korvauksesta puolet määräytyy 5 a §:ssä tarkoitetun erityishuoltopiirin jäsenkuntien alle 21-vuotiaiden asukkaiden lukumäärän ja puolet erityishuoltopiirin jäsenkunnille maksettujen tasauskorvausten määrän perusteella. Laskettaessa valtion korvausta käytetään kaksi vuotta ennen toimintavuotta alkaneen vuoden aikana kuntayhtymien tilinpäätökseen kirjattujen tasauskorvausten määrää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 2001.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lastensuojelulain muuttamisesta 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun lain (123/1999) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Puolet valtion korvauksesta toimintavuosille 1999, 2000 ja 2001 määräytyy lastensuojelulain 5 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen erityishuoltopiirien jäsenkunnille maksettujen tasauskorvausten sijasta niiden lasten ja nuorten lukumäärän mukaan, jotka erityishuoltopiirin jäsenkunnat ovat vuoden aikana sijoittaneet lastensuojelulain nojalla kodin ulkopuolelle. Laskettaessa valtion korvausta käytetään tällöin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määränä kaksi vuotta ennen toimintavuotta alkaneen vuoden lastensuojelutilaston mukaista määrää. Toimintavuodelle 2002 käytetään jakoperusteena lastensuojelulain 5 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen tasauskorvausten sijasta erityishuoltopiirien vuosien 1999 ja 2000 tilinpäätöksiin kirjattujen tasauskorvausten yhteenlaskettuja määriä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 2001.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 30 c §, sellaisena kuin se on laissa 125/1999, seuraavasti:

30 c §

Tasauksen seuranta

Erityishuoltopiirin kuntayhtymän on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisenä vuonna kuntayhtymän tilinpäätökseen kirjattujen tasauskorvausten kokonaismäärä.

Kuntayhtymän tulee lisäksi toimittaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle tiedot tasauksen perusteena olleista toimenpiteistä vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat määräykset ilmoitettavista tiedoista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 2001.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2001

​​​​