EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2009 vp

EV 38/2009 vp - HE 40/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 10/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

terveyden edistämisen määrärahasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Terveyden edistämisen määräraha

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen. Määräraha on tarkoitettu terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin.

2 §

Käyttösuunnitelma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen käyttösuunnitelmaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa määrärahan hankekohtaisen käyttösuunnitelman. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa käyttösuunnitelman toimeenpanosta ministeriön päätöksen mukaisesti.

Käyttösuunnitelman valmistelussa ja toimeenpanossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi käyttää apunaan muita hallinnonalan viranomaisia ja laitoksia sekä yksityisoikeudellisia yhteisöjä. Kun yksityisoikeudellinen yhteisö valmistelee ja toimeenpanee käyttösuunnitelmaa, sen on noudatettava hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), saamen kielilakia (1086/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

3 §

Valtionavustukset ja sopimukset

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille, tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa terveyden edistämisen hankkeista ja käyttää osa määrärahan hallinnointiin liittyvien menojen maksamiseen.

Terveyden edistämisen määrärahaan tarkoitetut avustushakemukset ja hanke-ehdotukset on toimitettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen asettamassa määräajassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee hankekohtaisen käyttösuunnitelman pohjalta valtionavustuspäätökset ja sopimukset.

Hankkeen toteuttajan on tehtävä hankkeesta loppuselvitys ja toimitettava se Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle valtionavustuspäätöksessä tai sopimuksessa määrätyssä ajassa.

4 §

Arviointi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioivat vuosittain terveyden edistämisen määrärahalla toteutetun toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tehtävässä voidaan käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita.

5 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman valmistelusta, sisällöstä, vahvistamisesta ja toimeenpanosta.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (693/1976) 27 §, sellaisena kuin se on laeissa 910/1984 ja 894/2000, sekä

muutetaan 22 ja 23 §, sellaisina kuin ne ovat, 22 § laissa 768/1992 ja 23 § osaksi laissa 487/1999, seuraavasti:

22 §

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on seurattava ja tutkittava tässä laissa säädettyjen toimenpiteiden sekä tupakkavalmisteiden vähittäismyyntihintojen muutosten vaikutusta tupakoinnin yleisyyteen sekä tehtävä ja tuettava tupakoinnista aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen vähentämiseen liittyvää tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä.

23 §

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sen kanssa yhteistyössä lääninhallituksen on:

1) huolehdittava valtakunnallisesta ja alueellisesta toiminnasta tupakoinnin vähentämiseksi;

2) järjestettävä muille valtion viranomaisille ja kunnille terveyskasvatusohjelmia sekä muuta aineistoa tupakoinnin aiheuttamista terveysvaaroista ja -haitoista;

3) annettava erityisesti lasten ja nuorten parissa toimiville henkilöille, terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille, julkisuuden henkilöille, työnantajille ja joukkotiedotusvälineiden toimittajille ohjeita tupakoinnin välttämiseksi ja vähentämiseksi suositeltavista menettelytavoista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

raittiustyölain 10 ja 11 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 19 päivänä marraskuuta 1982 annetun raittiustyölain (828/1982) 10 ja 11 §, sellaisina kuin ne ovat, 10 § laeissa 893/2000 ja 538/2001 sekä 11 § osaksi laissa 1276/1987.

2 §

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2009